PUNISHMENT AS A FACTOR OF HEROIC TRANSFORMATION IN ARCHNARRATIVES

Main Article Content

Nikola Danišová

Abstract

The given study focuses on fundamental thematic transformation patterns of human protagonists in the fictive world of ancient narratives (fairy tales, myths, eposes, legends, etc.) from many world cultures (from Europe, Asia, America, Africa, Australia). Our aim will be to find out in what narrative situations and sujet-motif constellations a heroic transformation becomes a punishment.The intent of the proposed research is not only to contribute to the basic typological classification of the transformations of the characters in the investigated magic narratives, but also to conceptually affect the archetypal meaning of the essential transformation for punishment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Danišová, N. (2019). PUNISHMENT AS A FACTOR OF HEROIC TRANSFORMATION IN ARCHNARRATIVES. Porównania, 22(1), 303-314. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18457
Section
Articles
Author Biography

Nikola Danišová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Mgr., an internal doctoral student at the Department of Semiotic Studies, Institute of Literary and Artistic Communication, Constantine the Philosopher University in Nitra. Her research is devoted to the iconization of the phenomenon of human transformation in archnarratives (culturally deterministic ancient narratives such as fairy tales, myths, legends, constitutive religious narratives, etc.): paper Semiotická transformácia arcimotívu čarovnej premeny v rozprávkovej látke „kráska a zviera“ in journal ESPES (2017).

References

 1. Pramene
 2. Čarovný kameň. Rozprávky z Tibetu. Praha: Naše vojsko, 1976.
 3. Dobšinský, Pavol. Prostonárodné slovenské povesti, zv. 1 – 3., Bratislava: Tatran, 2017.
 4. Epos o Gilgamešovi. Praha: Československý spisovateľ, 1976.
 5. Filová Božena, Gašparíková Viera. Slovenské ľudové rozprávky, zv. 3. Bratislava: Veda, 2004.
 6. Francouzské pohádky. Praha: Odeon, 1990.
 7. Grimm Jacob, Grimm Wilhelm. Pohádky. Praha: Odeon, 1988.
 8. Krása Nesmírná. Ruské lidové pohádky. Praha: Lidové nakladatelství, 1977.
 9. Manituov dar. Indiánske rozprávky. Bratislava: Mladé letá, 1970.
 10. Ovidius. Proměny. Bratislava: Odeon, 1969.
 11. Rasmussen, Knud. Grónské mýty a pověsti. Praha: Argo, 2007.
 12. Reed, Alexander. Mýty a legendy Tichomoří. Praha: Portál, 2002.
 13. Vlčková, Jitka. Encyklopedie keltské mytologie. Praha: Libri, 2002.
 14. Zaunert, Paul. Německé lidové pohádky. Praha: Odeon, 1976.
 15. Z rozprávky do rozprávky. Bratislava: Mladé letá, 1988.
 16. Literatúra
 17. „Aarne-Thompson-Utherov medzinárodný katalóg rozprávkových typov“. Web. 15.12.2017.
 18. Benedictová, Ruth. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999.
 19. Bettelheim, Bruno. Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové noviny, 2000.
 20. Čechová, Mariana. „Arcinaratív/arcitext – tematický algoritmus – arcitextuálna tematológia“. Litikon 1 (2017). S. 278-282.
 21. Čechová, Mariana et al. Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016.
 22. Čechová Mariana, Plesník Ľubomír. Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016.
 23. Fořt, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.
 24. Gluchman, Vasil. „Existencia zla a jeho rozličné podoby v súčasnosti (v kontexte etiky sociálnych dôsledkov)“. Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien. Red. Z. Stanislavová, M. Andričíková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. S. 10-20.
 25. Jung, Carl Gustav. Výbor z díla II.: Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997.
 26. Propp, Vladimír Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Praha: H&H, 1999.
 27. Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.
 28. Vodáčková, Daniela. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.