TREST AKO ČINITEĽ HRDINOVEJ TRANSFORMÁCIE V ARCINARATÍVOCH

Main Article Content

Nikola Danišová

Abstrakt

Artykuł poświęcony został fundamentalnym tematycznym wzorcom transformacji ludzkich bohaterów w starożytnych narracjach (baśniach, mitach, eposach, legendach itp.) pochodzących z wielu kultur świata (z Europy, Azji, Ameryki, Afryki, Australii). Celem tekstu jest zbadanie, w jakich sytuacjach narracyjnych i sjużetowo-motywicznych strukturach występuje transformacja bohatera stanowiąca dla niego karę. Intencją proponowanych badań jest nie tylko wniesienie wkładu w podstawową typologiczną klasyfikację transformacji postaci w badanych narracjach, ale również ujęcie archetypowych znaczeń zjawiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SŁOWACKI POSTFORMALIZM
Biogram autora

Nikola Danišová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Mgr., an internal doctoral student at the Department of Semiotic Studies, Institute of Literary and Artistic Communication, Constantine the Philosopher University in Nitra. Her research is devoted to the iconization of the phenomenon of human transformation in archnarratives (culturally deterministic ancient narratives such as fairy tales, myths, legends, constitutive religious narratives, etc.): paper Semiotická transformácia arcimotívu čarovnej premeny v rozprávkovej látke „kráska a zviera“ in journal ESPES (2017).

Bibliografia

 1. Pramene
 2. Čarovný kameň. Rozprávky z Tibetu. Praha: Naše vojsko, 1976.
 3. Dobšinský, Pavol. Prostonárodné slovenské povesti, zv. 1 – 3., Bratislava: Tatran, 2017.
 4. Epos o Gilgamešovi. Praha: Československý spisovateľ, 1976.
 5. Filová Božena, Gašparíková Viera. Slovenské ľudové rozprávky, zv. 3. Bratislava: Veda, 2004.
 6. Francouzské pohádky. Praha: Odeon, 1990.
 7. Grimm Jacob, Grimm Wilhelm. Pohádky. Praha: Odeon, 1988.
 8. Krása Nesmírná. Ruské lidové pohádky. Praha: Lidové nakladatelství, 1977.
 9. Manituov dar. Indiánske rozprávky. Bratislava: Mladé letá, 1970.
 10. Ovidius. Proměny. Bratislava: Odeon, 1969.
 11. Rasmussen, Knud. Grónské mýty a pověsti. Praha: Argo, 2007.
 12. Reed, Alexander. Mýty a legendy Tichomoří. Praha: Portál, 2002.
 13. Vlčková, Jitka. Encyklopedie keltské mytologie. Praha: Libri, 2002.
 14. Zaunert, Paul. Německé lidové pohádky. Praha: Odeon, 1976.
 15. Z rozprávky do rozprávky. Bratislava: Mladé letá, 1988.
 16. Literatúra
 17. „Aarne-Thompson-Utherov medzinárodný katalóg rozprávkových typov“. Web. 15.12.2017.
 18. Benedictová, Ruth. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999.
 19. Bettelheim, Bruno. Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové noviny, 2000.
 20. Čechová, Mariana. „Arcinaratív/arcitext – tematický algoritmus – arcitextuálna tematológia“. Litikon 1 (2017). S. 278-282.
 21. Čechová, Mariana et al. Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016.
 22. Čechová Mariana, Plesník Ľubomír. Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016.
 23. Fořt, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.
 24. Gluchman, Vasil. „Existencia zla a jeho rozličné podoby v súčasnosti (v kontexte etiky sociálnych dôsledkov)“. Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien. Red. Z. Stanislavová, M. Andričíková. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. S. 10-20.
 25. Jung, Carl Gustav. Výbor z díla II.: Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997.
 26. Propp, Vladimír Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Praha: H&H, 1999.
 27. Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.
 28. Vodáčková, Daniela. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.