Taking Matters into our Own Hands: Humanizing Slovak Translation History

Main Article Content

Igor Tyšš
Edita Gromová

Abstract

Translation history has always played an important role in Slovak literary and translation studies. In our paper we discuss the beginnings of Slovak translation historyresearch, which have their roots in formalism and structuralism, and reconstruct lines of influence to the present when translation history is a lively, open, interdisciplinary,and empirical discipline. With the past in mind, we look at several of the most recent and significant research initiatives in Slovak translation history research and evaluate their potential for the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tyšš, I., & Gromová, E. (2020). Taking Matters into our Own Hands: Humanizing Slovak Translation History. Porównania, 26(1), 157-176. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.9
Section
Articles
Author Biographies

Igor Tyšš, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

works at the Department of Translation Studies FA CPU in Nitra. In his research he deals with translation history, poetry translation, translation criticism, and the impact of communist ideology on translation. He also works with cognitive and phenomenological linguistics. He was a research consortium member for The Evolution of Semantic Systems project, run by the Max Planck Institute for Psycholinguistics, and took part in research conducted at Goethe University Frankfurt. He also collaborated on a number of larger Slovak research projects (mainly focusing on translation history). Email: ityss@ukf.sk

Edita Gromová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

is a professor at the Department of Translation Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra. Her main research interests are translation studies, translation theory and didactics. She has participated in many research projects in Slovakia and abroad. She is the author of numerouspublications in the field. She is a member of several editorial boards. In 1998-2014 she was the vice chairperson of The Slovak Society of Translators of Scientific and Technical Literature (SSPOL) and in 2011 a representative of her university in the European Master’s in Translation (EMT) and was a member of the EMT Network Board in 2011-2014. Email: egromova@ukf.sk

References

 1. Adamo, Sergia. “Microhistory of Translation”. Charting the Future of Translation History. Ed. by Georges L. Bastin and Paul F. Bandia. Ottawa: University of Ottawa Press, 2006. Pp. 81-100.
 2. Bagin, Albín. Vitalita slovesnej tvorby. Bratislava: Tatran, 1982.
 3. Bakoš, Ján. “Štrukturalizmus na slovensku ako symbolický skok”. Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Ed. by Fedor Matejov, Peter Zajac. Brno: Host, 2005. Pp. 286-297.
 4. Bakoš, Mikuláš. Avantgarda 38. Štúdie, články, dokumenty. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1969a.
 5. Bakoš, Mikuláš. Literárna história a historická poetika. Bratislava: Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied, 1969b.
 6. Bakoš, Mikuláš. Problém vývinovej periodizácie slovenskej literatúry. Trnava: Fr. Urbánek a spol., 1944.
 7. Bakoš, Mikuláš. Vývin slovenského verša od školy Štúrovej. 3rd ed. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
 8. Bastin, Georges L., Bandia, Paul F. “Introduction”. Charting the Future of Translation History. Ed. by Georges L. Bastin, Paul F. Bandia. Ottawa: University of Ottawa Press, 2006. Pp. 1-9.
 9. Bednárová, Katarína. “Anton Popovič: between comparative literature and semiotics”. World Literature Studies 9:2 (2017). Pp. 21-37.
 10. Bednárová, Katarína. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu. Bratislava: VEDA, 2013.
 11. Chesterman, Andrew. “The Name and Nature of Translator Studies”. Hermes – Journal of Language and Communication Studies 42 (2009). Pp. 13-22.
 12. Djovčoš, Martin; Perez, Emília. “Bridging the mental Iron Curtain, or, re-exploring the ‘old’ in new contexts”. World Literature Studies 9:2 (2017). Pp. 3-11.
 13. Djovčoš, Martin; Tyšš, Igor. “Levý a sociológia prekladu? Inšpirácie a paralely – náčrt problematiky”. AUC Philologica 2/2018. Ed. by Jana Králová and Kateřina Středová. Praha: Karolinum, 2018. Pp. 43-58.
 14. Even-Zohar, Itamar. “Polysystem Studies”. Poetics Today 1:11 (1990). Pp. 1-6.
 15. Foucault, Michel. “The Order of Discourse”, Trans. by Ian McLeod. Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, Ed. by Robert Young. Boston; London; Henley: Routledge; Kegan Paul, 1981. Pp. 51-78.
 16. Franek, Ladislav. “Slovenská literárna veda a Mikuláš Bakoš”. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Ed. by Dušan Teplan. Nitra: Univerzita Konštatnína Filozofa, 2016. Pp. 29-40.
 17. Gáfrik, Róbert. “Mikuláš Bakoš a osud ruského formalizmu na Slovensku”. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda, Ed. by Dušan Teplan. Nitra: Univerzita Konštatnína Filozofa, 2016. Pp. 85-95.
 18. Gromová, Edita; Müglová, Daniela. “František Miko’s theoretical heritage in the Nitra School of Translation: Perspectives and Retrospection”. Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slovakei, Ed. by Zuzana Bohušová and Anita Huťková. Wien: Praesens, 2014. Pp. 17-33.
 19. Holmes, James S. “The Name and Nature of Translation Studies”. Extended version. Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi, 1988. Pp. 66-80.
 20. Koperski, Jeffrey. “Models”. Internet Encyclopedia of Philosophy. 2019. Web. 10.10.2019.
 21. Kovačičová, Oľga; Kusá, Mária, ed. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry – 20. storočie. A – K. Bratislava: VEDA, 2015.
 22. Kovačičová, Oľga; Kusá, Mária, ed. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry – 20. storočie. L – Ž. Bratislava: VEDA, 2017.
 23. Krupa, Viktor. Metafora na rozhraní vedeckých disciplín. Bratislava: Tatran, 1990.
 24. Kusá, Mária, ed. Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. Bratislava: VEDA, 2017.
 25. Kusá, Mária. “Current State of the Slovak Thinking on Translation”. World Literature Studies 4:1 (2009). Pp. 3-15.
 26. Kusá, Mária. Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2005.
 27. Levý, Jiří. České theorie překladu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.
 28. Marcelli, Miroslav. Michel Foucault alebo Stať sa iným. Bratislava: KALLIGRAM, 2005.
 29. Marušiak, Juraj. Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov. Brno: Prius, 2001.
 30. Matejov, Fedor; Zajac, Peter. “Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede”. Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Ed. by Fedor Matejov and Peter Zajac. Brno: Host, 2005. Pp. 7-21.
 31. Munday, Jeremy. “Using primary sources to produce a microhistory of translation and translators: theoretical and methodological concerns”. The Translator 20:1 (2014). Pp. 64-80.
 32. Pliešovská, Ľubica. Od Buckovej k Updikovi. Americká literatúra na Slovensku v rokoch 1945-1968. Banská Bystrica: Belianum, 2016.
 33. Popovič, Anton. “Dejiny prekladu”. Originál/preklad. Interpretačná terminológia. Ed. by Anton Popovič. Bratislava: Tatran, 1983. Pp. 270-1.
 34. Popovič, Anton. “Translation Analysis and Literary History: A Slovak Approach to the Problem”. Babel 14:2 (1968b).
 35. Popovič, Anton. Poetika umeleckého prekladu. Proces a text. Bratislava: Tatran, 1971.
 36. Popovič, Anton. Preklad a výraz. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968a.
 37. Popovič, Anton. Ruská literatúra na Slovensku v rokoch 1863-1875. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963.
 38. Rizzi, Andrea; Lang, Birgit; Pym, Anthony. What is Translation History?. A Trust- Based Approach. Switzerland: Palgrave Pivot, 2019.
 39. Rundle, Christopher. “Translation as an approach to history”. Translation Studies 5:2 (2012). Pp. 232-240.
 40. Saldanha, Gabriela; O’Brien, Sharon. Research Methodologies in Translation Studies. London; New York: Routledge, 2013.
 41. Snell-Hornby, Mary. The Turns of Translation Studies. New paradigms or shifting viewpoints?. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2006.
 42. Tyšš, Igor. Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu na Slovensku v období socializmu. Mladá tvorba a Beat Generation. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017.
 43. Vajdová, Libuša. Sedem životov prekladu. Bratislava: VEDA, 2009.
 44. Valentová, Mária. Modely umeleckej komunikácie v kontextoch histórie Nitrianskej školy. Dissertation thesis. Nitra: Ústav literarárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre, 2017.
 45. Vilikovský, Ján. Shakespeare u nás. Bratislava: Divadelný ústav; Slovart, 2014.