Between Representation and Construct of Childhood
PDF (Język Polski)

Keywords

child
representations
constructions

How to Cite

Żynis, B. (2023). Between Representation and Construct of Childhood. Porównania, 33(1), 437–451. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.24

Abstract

The article refers to the book Representations and Constructs of Childhood in the Literature and Culture of the 20th and 21st Centuries, edited by Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski and Beata Morzyńska-Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022. This is a collective monograph devoted to the presentation of the image/figure of the child in fictional and intimate literature, literature for adults and for children, as well as in textbooks, theatre, photography, congratulatory cards, and painting. The way the child is portrayed in the art space is changing. Contemporary portrayals of the child fluctuate between representation and construction of his or her image, but the conviction of the creators and the awareness of the audience that any presentation is closer to creation than to “mimetic representation” seems to prevail. The authors present a wide range of approaches, which makes the book under review an interesting read.

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.24
PDF (Język Polski)

References

Bednarska-Kociołek Joanna (2022), Pytanie o drogę pamięci – Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei w Litzmannstadt w narracji faktograficznej, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red.Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 30–47.

Chłosta-Zielonka Joanna (2022), Baśnie o dojrzewaniu. Proza Joanny Rudniańskiej, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 90–102.

Cieślikowski Jerzy (1975), Literatura i podkultura dziecięca, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 155–157.

Dąbrowska Alicja (2022), Sarmacki model wychowawczy (i edukacyjny) w Trylogii Henryka Sienkiewicza wobec współczesnego neosarmatyzmu, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 103–124.

Drajewski Stefan (2022), Dziecko w balecie i teatrze tańca (na podstawie wybranych przykładów), w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 48–60.

Górecka Ewa (2022), Afirmacja i uprzedmiotowienie. O estetyce kiczu pocztówek i karnetów gratulacyjnych z okazji narodzin dziecka, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 11–29.

Jonca Magdalena (2000), „Bajki” Mickiewicza – dla dzieci?, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie”, nr 38, s. 91–102.

Kurkiewicz Marek (2022), Między o(nad)becnością ojca a(nie)obecnością matki. Relacje dorosłych z dzieckiem w Raju bez Ewy Jerzego Sulimy-Kamińskiego, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 183–195.

Kwiatkowska Agnieszka (2022), Dziecko i śmierć. O sprawach ostatecznych w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 77–89.

Legutko Grażyna (2022), Przestrzenie dzieciństwa utrwalone w Pamiętniku Wacława Sieroszewskiego, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 125–141.

Mielhorski Robert (2022), „Ziemia nigdy nie zapomniana”. Miejsce dzieciństwa w cyklu prozy poetyckiej Powracający motyw Mieczysława Jastruna, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 142–166.

Ostasz Maria (2004), Pajdialne wprowadzanie w konwencje i zasady językowe, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, z. 2, s. 339–349.

Polańska Anna (2022), Zofia Rydet i jej dzieci. Album Mały człowiek z 1965 r. w kontekście historii polskiej fotografii i problematyki przedstawień dziecka w sztuce, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 68–76.

Rybicka Dorota (2022), Dzieciństwo w autobiografii i wybranych powieściach Juliena Greena, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 196–212.

Skawiński Damian (2022), Wizerunki dzieciństwa w poezji dla dzieci i młodzieży prezentowanej w podręcznikach szkolnych do języka polskiego dla klas IV–VIII szkoły podstawowej na przykładzie serii Między nami Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, w: Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 213–235.

Szałasta-Rogowska Bożena (2022), Metaforyzacje dzieciństwa w twórczości „kanadyjskich” kontynentczyków, w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. Bernadetta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 167–182.

Sztobryn Sławomir (2017), Polska XX-wieczna recepcja pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne”, t. 4, s. 57–72.

Szymborska Katarzyna (2013), W laboratorium „children studies”. Dziecko i dzieciństwo w nowoczesnym dyskursie, w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. Bernadetta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 183–192.

Trzebiński Jerzy (2001), Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek, Wincenty Grajewski, Universitas, Kraków, s. 87–126.

Turczyn Anna (2007), Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna, „Teksty Drugie”, nr1–2, s. 204–211.