Technologia i edukacja, czyli rzecz o niekoherentnej symbiozie tradycji z nowoczesnością
PDF (English)

Słowa kluczowe

technologia
edukacja
nauczanie
e-nauczanie
media
multimedia
Internet

Jak cytować

Wobalis, M. (2018). Technologia i edukacja, czyli rzecz o niekoherentnej symbiozie tradycji z nowoczesnością. Polonistyka. Innowacje, (7), 85–96. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.7

Abstrakt

W artykule omawia się złożoną relację między technologią i jej narzędziami a edukacją i jej celami. Uznaje się, że oba obszary ściśle się przenikają od czasu pojawienia się komunikacji między ludźmi i potrzeby wykorzystywania narzędzi do samorozwoju (wskazuje się, że zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla homo sapiens sapiens). Współistnienie obu obszarów – edukacji i technologii – określa się jako kluczowe dla rozwoju cywilizacji, przy czym podnosi się jednocześnie kwestię ich nieprzekraczalnej niekoherentności wynikającej m.in. z innych celów (edukacja zachowuje, technologia zmienia, edukacja transferuje informacje z przeszłości do teraźniejszości, technologia transferuje wiedzę z teraźniejszości ku przyszłości itd.). To wszystko sprawia, że oczywista z pozoru relacja technologii „i” edukacji, jako obszarów synergetycznie wspomagających rozwój cywilizacyjny, jest jednocześnie relacją między technologią „a” edukacją objawiającą się m.in. permanentnym kryzysem kultury znajdującej się pomiędzy tym, co dawne i dobrze znane (definiujące edukację), a tym, co nowe i nieprzewidywalne (wspierajcie rozwój technologiczny).

 

https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.7
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Zygmunt, 2010, Globalization: The Human Consequences, New York.

Bednarek Józef, 2006, Multimedia w kształceniu, Warszawa.

Briggs Asa, Burke Peter, 2009, A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Cambridge.

Burni David, Hoare Ben, DiConstanzo Joseph, Benstead Phil, 2009, Ptaki. Encyklopedia, Warszawa.

Chomsky Noam, 2006/1968, Language and Mind, Cambridge.

Debray Régis, 1991, Cours de la médiologie généralem, Paris.

Dijk Jan van, 1999, The Network Society: Social Aspects of New Media, London.

Eskarpit Robert, 1966, The Book Revolution, London.

Gulińska Hanna, 1997, Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego, Poznań.

Koszko Marta, 2014, Charakterystyka wirtualnego środowiska komunikacyjnego na podstawie analizy zachowań werbalnych i niewerbalnych nauczycieli i uczniów w kontekście glottodydaktyki, [In]: I Konferencja ekolingwistyczna pt. „Motywy ekolingwistyczne – w stronę ekoglottodydaktyki (MOTEK), Puppel S. (red.), Poznań.

Książek-Szczepanikowa Aniela, 1996, Ekranowy czytelnik – wyzwanie dla polonisty, Szczecin.

Kulczycki Emanuel, Wendland Michał, (red.), 2012, Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań.

Kwiatkowska-Ratajczak Maria, Mickiewicz i Edu-romy, 2003, [In]: Media i edukacja w globalizującym się świecie, Olsztyn.

McLuhan Marshall, 1962, Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man, Toronto.

Prensky Mark, 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, “On the Horizon”, nr 9(5).

Small Gary, Vorgan Gigi, 2008, iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind, New York.

Spitzer Manfred, 2012, Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, Munich.

Vandendorpe Christian, 1999, Du papyrus à l’hypertexte, Montréal.

Wittgeinstein Ludwig, 1973, Philosophical Investigations, New York.

Wobalis Mirosław, 2010, E-rzeczywistość czy e-nierzeczywistość, „Polonistyka”, nr 11, s. 12-18.

Wobalis Mirosław, 2011, Multimedia w nauczaniu polonistycznym, Poznań.

Wobalis Mirosław, 2017, Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów, Poznań.

Zielinski Siegfried, 2008, Deep Time of the Media: Toward an Archeology of Hearing and Seeing by Technical Means, Cambridge.