Język w czasie epidemii, epidemia w języku

Main Article Content

Weronika Kosmalska

Abstrakt

Artykuł traktuje o trudnościach związanych z pojawieniem się w języku nowych sformułowań, metafor, słów odnoszących się do epidemii koronawirusa SARSCoV-2, a także o dyskursie publicznym, który przyczynił się do rozprzestrzeniania się zjawiska nazywanego dziś epidemią strachu. Dzieląc językowe novum na epidemię śmiechu i epidemię strachu, prezentuję reprezentatywne dla obu grup przykłady wypowiedzi, m. in. neologizmy, komentarze widniejące na memach, wypowiedzi ówczesnego ministra zdrowia. Analizuję, jakie są przyczyny ich powstawania, skutki oraz językowe wyznaczniki. Na koniec próbuję odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję pełnią wypowiedzi wywołujące strach oraz odwołujące się do komizmu. Całość przystosowana została do wykorzystania podczas lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kosmalska, W. (2020). Język w czasie epidemii, epidemia w języku. Polonistyka. Innowacje, (12), 209-220. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.13
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Weronika Kosmalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Weronika Kosmalska – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyscyplina: językoznawstwo); absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UAM; nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu; zainteresowania: język prawny i prawniczy, aksjologia (nie tylko prawa), literatura romantyzmu.

Bibliografia

 1. Budrewicz Zofia, Jędrychowska Maria, Uryga Zenon, 1999, Z uczniem pośrodku: podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, Kraków.
 2. Dyduchowa Anna, 1988, Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika, Kraków.
 3. Goban-Klas Tomasz, 2009, Media i komunikowanie masowe, Warszawa.
 4. Hościłowicz Marcin, 2015, To nie są żarty! – Dowcip jako narzędzie wykorzystywane na lekcji języka obcego, „Linguodidactica”, XIX.
 5. Jaworski Michał, 1991, Metodyka nauki o języku polskim, Warszawa.
 6. Kamińska Magdalena, 2020, Zupa z nietoperza i podkrążone oczy ministra (wywiad), https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/zupa-z-nietoperza-i-podkrazone-oczy-ministra,268,4705 (dostęp: 20.09.2020).
 7. Kielar-Turska Maria, 2003, Poznawcze, językowe i komunikacyjne kompetencje dziecka w: Piwowarski R. (red.), Dziecko – nauczyciel – rodzice. Konteksty edukacyjne, Białystok.
 8. Łaziński Marek, 2020, Wpływ pandemii koronawirusa na język (wywiad), https://www.lsi-lublin.pl/informacje-rozne/wplyw-pandemii-koronawirusa-na-jezyk (dostęp: 20.09.2020).
 9. Morbitzer Janusz, 2009, Dzieci sieci – inne mózgi, nowe koncepcje edukacyjne, https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2038-dzieci-sieci-inne-mozgi-nowe-koncepcje-edukacyjne (dostęp: 20.09.2020).
 10. Morbitzer Janusz, 2012, Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/morbitz.pdf (dostęp: 20.09.2020).
 11. Nęcki Zbigniew, 2006, Kompetencje i umiejętności nauczyciela – zarys problemów, w: Maliszewski W.J. (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji – dyskurs nad rolą komunikowania, Toruń.
 12. Nocoń Jolanta, 2009, Wiedza o języku czy wiedza językowa? – o uczeniu gramatyki w szkole, „Polonistyka”, nr 8.
 13. Nocoń Jolanta, 2018, Koncepcje i podejścia lingwodydaktyki na przełomie XX i XXI wieku, w: Język a edukacja. Lingwodydaktyka na progu XXI wieku. Konteksty – koncepcje – dylematy, Opole.
 14. Ochwat Paweł, 2015, Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych, „Kultura – Media – Teologia”, nr 22.
 15. Płudowski Tomasz, 2008, Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa.
 16. Postman Neil, 2004, Technopol, Warszawa.
 17. Prensky Marc, 2012, Digital natives, digital immigrants – A new way to look at ourselves and our kids, http://www.marcprensky.com (dostęp: 20.09.2020).
 18. Sendrowicz Bartosz, 2011, Między pokoleniami, „Gazeta Wyborcza” z 17.12.2011, http://wyborcza.pl/1,75248,10833033,Miedzypokoleniami.html (dostęp:20.09.2020).
 19. Słownik języka polskiego PWN, hasło: informacja, https://sjp.pwn.pl/sjp/informacja;2466189.html (dostęp: 20.09.2020).
 20. Sobczak Katarzyna, 2013, Kultura strachu. Dyskurs i retoryka strachu w mediach, „Tekst i Dyskurs”, nr 6.
 21. Szpunar Magdalena, 2009, Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów, w: Morbitzer J. (red.), Komputer w edukacji, Kraków.
 22. Zięba Anna, 2009, Językowe środki perswazji i manipulacji w informacjach prasowych na przykładzie Targów Budownictwa BUDMA 2008, w: Nowak P., Nowakowski P. (red.), „Język, Komunikacja, Informacja”, t. 4.