Antynomie szkolnych i pozaszkolnych lektur

Main Article Content

Zofia Zasacka

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony uczniowskim postawom wobec literatury pięknej obecnej na lekcjach języka polskiego. Skupiono się na tych elementach budujących owe postawy, które wynikają z rozbieżności między doświadczeniami czytelniczymi zdobywanymi poza szkolnymi obowiązkami a czytaniem w ich ramach. Wykorzystano wyniki badania czytelnictwa dzieci i młodzieży, szczególnie posłużono się analizami wyników jakościowego etapu – 48 wywiadów indywidualnych przeprowadzonych wśród uczniów kończących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. W artykule są sformułowane zalecenia dla dydaktyki polonistycznej sugerujące strategie dydaktyczne sprzyjające rozbudzaniu u uczniów motywacji czytelniczych, szczególnie motywacji wewnętrznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Zofia Zasacka, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa; Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Zofia Zasacka, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Pracowni Języka Polskiego oraz Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Zajmuje się socjologią kultury, socjologią młodzieży i edukacji. Interesują ją kultura i literatura popularna oraz ich miejsce we współczesnej edukacji. Obserwuje przemiany w stylach życia i formach uczestnictwa w kulturze, szczególnie pod wpływem Internetu i nowych mediów. Analizuje zajmowane w nich miejsce praktyk czytelniczych, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych. Prowadzi badania nad czytelnictwem dzieci i młodzieży. Jest autorką szeregu publikacji prezentujących wyniki tych badań.

Bibliografia

 1. Biedrzycki Krzysztof, i in., 2015, Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania, Warszawa.
 2. Bordzoł Piotr, Zasacka Zofia, 2014, Nauczyciele języka polskiego, w: Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa, s. 161-184.
 3. Brophy Jere, 2010, Motywowanie uczniów do nauki, Kruszewski K. (przeł), Warszawa.
 4. Guthrie John T., Alao Solomon, Rinehart Jennifer M., Engagement in reading for young adolescents, “Journal of Adolescent and Adult Literacy” 40, s. 438-446.
 5. Guthrie John T., Wigfield Alan, 2000, Engagement and motivation in reading, w: Handbook of reading research: Volume III , Kamil M.L., Mosenthal P.B., Pearson P.D., & Barr R. (red.), New York, s. 403-422.
 6. Klejnocki Jarosław, 2013, Czytanie powinno być przygodą, „Polonistyka”, nr 6, s. 8-9.
 7. Martuszewska Anna, 2007, Radosne gry. O grach/zabawach literackich, Gdańsk.
 8. Peterson Richard, A., Kern Roger, M., 1996, Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore, „American Sociological Review”, nr 5, s. 900-907.
 9. Puzynina Jadwiga, 2003, Miejsce wartości w językowym obrazie świata, w: Bartmiński J. (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin.
 10. Straus Grażyna, 2005, Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy, Warszawa.
 11. Zasacka Zofia, 2008, Nastoletni czytelnicy, Warszawa.
 12. Zasacka Zofia, 2012, Natolatki i książki – od czytania codziennego do unikania, „Edukacja” nr 2, s. 20-36.
 13. Zasacka Zofia, 2014, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa.
 14. Zunshine Lisa, 2006, Why we read fiction. Theory of mind and novel, The Ohio State University Press, Columbus 2006.