The Principle of Self-Determination in the Context of Human Rights
PDF

Keywords

public international law
human rights
the principle of self-determination

How to Cite

Gadkowski, T. (2017). The Principle of Self-Determination in the Context of Human Rights. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 7, 25–36. https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.02

Abstract

The essay presents the issue of the principle of self-determination from the perspective of international human rights law. The author highlights the close relationship between the principle of self-determination and the principle of respect for human rights and fundamental freedoms. In practice, the principle of self-determination is a prerequisite for the effective guarantee of human rights, and, at the same time, guaranteed protection of human rights is a prerequisite for implementing the principle of national self determination. The author presents the issue of self-determination in the context of the basic regulations of international human rights law, considering regulations of both a ‘hard’ and ‘soft’ law character.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.02
PDF

References

Antonowicz L., Samostanowienie narodów jako zasada prawa międzynarodowego, “Annales UMCS” 1996, no. 43.

Barten U., Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination, Heidelberg – New York – Dordrecht – London 2015.

Cassese A., Self-Determination of Peoples – A Legal Reappraisal, Cambridge 1995.

Cristescu A., The Right to Self-determination. Historical and Current Development on the Basis of the United Nations Instruments, New York 1981.

Czapliński W., Aktualne problemy prawa do samostanowienia, “Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 1994–1995” 1996.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Dembiński L., Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ, Warszawa 1969.

Gadkowski T., Narody i inne podmioty uprawnione w ramach prawa do samostanowienia, in Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, ed. B. Krzan, Warszawa 2016.

Higgins R., The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations, New York 1963.

Kałduński M., Samostanowienie (zasada samostanowienia narodów), [in] Leksykon ochrony praw człowieka, ed. M. Balcerzak, S. Sykuna, Warszawa 2010.

Kocot K., Wolfke K., Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław – Warszawa 1978.

Łaski P., Dezintegracja Związku Radzieckiego i Jugosławii w świetle prawa międzynarodowego, “Annales UMCS” 1992, no. 39.

Michalska A., Interpretacja Międzynarodowego Paktu Praw Cywilnych i Politycznych w świetle raportów Komitetu Praw Człowieka, RPEiS 1986, no. 2.

Michalska A., Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa 1994.

Michalska A., Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa – Poznań 1982.

Mik C., Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruń 1992.

Pellet A., The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breadth for Determmination of Peoples, “European Journal of International Law” 1992, no. 3.

Perkowski M., Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001.

Potyrała A., Niepodległość Kosowa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, no. 3.

Saul B., Kinley D., Mowbray J., The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Commentary, Cases and Materials, Oxford 2014.

Self-Determination in International Law, ed. R. Mc Corquodale, Dartmouth 2000.

Skubiszewski K., Czy uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ są źródłem prawa?, “Państwo i Prawo” 1981, no. 2.

Symonides J., Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa 1977.

Tyranowski J., Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie międzynarodowym, Warszawa 1990.