The Tax Avoidance Clause: Do We Want it, Do We Need it?
PDF

Keywords

tax
tax evasion
tax avoidance clause
the Tax Ordinance

How to Cite

Nieborak, T. (2017). The Tax Avoidance Clause: Do We Want it, Do We Need it?. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 7, 199–211. https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.12

Abstract

The aim of this paper is to outline the institution of the tax avoidance clause which has recently been re-introduced to the Polish legal system. The clause is known in many legal systems worldwide, and always arouses numerous controversies, which arise primarily from the subjectivity as well as, partly, the retroactivity of its application, which is based on extremely general principles, leaving a vast interpretative margin to the tax authorities enforcing the clause. Selected problems arising from the implementation of the tax avoidance clause in the Polish legal system have been analysed. These theoretical problems will be real once the clause has been enforced.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.12
PDF

References

Act of 10 September 1999 Penal and Fiscal Code (Dz.U. 2016 item 2137 j.t.).

Act of 13 May 2016 on the amendment to the Act on Tax Ordinance and certain other legislative acts, Dz.U. item 846.

Act of 29 August 1997 Tax Ordinance (consolidated text Dz.U. 2017 item 201).

Bogucki S., Romanowicz M., Niedopuszczalność kwestionowania skutków podatkowych czynności prawnej w ramach instytucji art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej w przypadku nadużycia prawa, in Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, ed. D. Gajewski, Warszawa 2017.

Brzeziński B., Zagadnienie konstytucyjności klauzuli normatywnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania, in Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, vol. I, Warszawa 2012.

Commission Recommendation of 6 December 2012 on aggressive tax planning (2012/772/EU), OJ L 338/41.

Dębowska-Romanowska T., Uwarunkowania konstytucyjne dopuszczalności wprowadzania klauzul antyabuzywnych, jako ogólnych instytucji materialnego prawa podatkowego, in Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku, ed. I. Czaja-Hliniak, Kraków 2012.

Filipczyk H., Ingerencyjny charakter prawa podatkowego – jedna teza, dwie interpretacje, in XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym, ed. Z. Ofiarski, Szczecin 2014.

Filipczyk H., Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane, “Monitor Podatkowy” 2016, no. 7.

Gomułowicz A., Podatki a etyka, Warszawa 2013.

Gomułowicz A., Postawy wobec opodatkowania, in A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016.

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002.

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=c5583761-7069-4816-8f1f-63fb34b9d86b&groupId=764034 http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=c5583761-7069-4816-8f1f 63fb34b9d86b&groupId=764034 [access: 20.05.2017].

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2006.

Nieborak T., Creation and enforcement of financial market law in the light of the economisation of law, Poznań 2016.

Olesiak J., Pajor Ł., Komentarz do art. 119c Ordynacji Podatkowej, in Ordynacja podatkowa. Komentarz, ed. H. Dzwonkowski, Warszawa 2016.

Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013.

Ruling of the Constitutional Court of 11 May 2004 (file K 4/03).

Sowiński R., Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Poznań 2009.

Turzyński K., Kolibski M., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych – polemika, “Przegląd Podatkowy” 2016, no. 12.

Wójtowicz-Janicka K., Optymalizacja podatkowa w doktrynie i orzecznictwie, in Optymalizacja podatkowa, ed. Ł. Mazur, Warszawa 2012.

Wrzesińska-Nowacka A., Granice między unikaniem opodatkowania a uchylaniem się od niego na tle wybranych orzeczeń sądów administracyjnych, in Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, ed. M. Münnich, A. Zdunek, Lublin 2012.