The Principle of Proportionality in European Union Law as a Prerequisite for Penalization
PDF

Keywords

European criminal law
principle if proportionality in the EU
penalization

How to Cite

Długosz, J. (2017). The Principle of Proportionality in European Union Law as a Prerequisite for Penalization. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 7, 283–300. https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.17

Abstract

The paper analysis the principle of proportionality, which is widely applied in the EU legal order and is therefore one of the fundamental principles of the system of the European Union. It is one of the legal principles that govern decision-making processes and common strategic objectives, and which are applicable when establishing European Union legislation and transposing it into national law, including in the area of criminal law, although the current analyses do not often focus on discussing this aspect. Due to its complexity and significance for the processes of establishing and applying the law, the principle of proportionality requires detailed and separate discussion, especially in the context of European criminal law.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.17
PDF

References

Asp P., Two notions of Proportionality, in Materials from the 22nd IVR Word Congress, www.crimpol.eu/?p=200 [access: 12.02.2017].

Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008.

Emiliou N., The Principle of Proportionality in European Law, London – The Hague – Boston 1996.

Frąckowiak-Adamska A., Podwójne zasady badania proporcjonalności przez Trybunał Sprawiedliwości, in Zasady ogólne prawa wspólnotowego, ed. C. Mik, Toruń 2007.

Frąckowiak-Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009.

Gröblinghoff S., Die Verpflichtungen des deutschen Strafgesetzgebers zum Schutze der Interessen der Europäischen Gemeinschaften, Heidelberg 1996.

Hirsch A. von, Past or future crimes: deservedness and dangerousness in the sentencing of criminals, Manchester 1985.

Jareborg N., Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), “Ohio State Journal of Criminal Law” 2004, no. 2.

Królikowski M., Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych: zasada proporcjonalności, Warszawa 2005.

Maliszewska-Nienartowicz J., Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, “Studia Europejskie” 2006, no. 1.

Maliszewska-Nienartowicz J., Sądowe stosowanie zasady proporcjonalności, “Europejski Przegląd Sądowy” 2009, no. 1.

Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich, Toruń 2007.

Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich – kryteria i zakres kontroli dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości, in Zasady ogólne prawa wspólnotowego, ed. C. Mik, Toruń 2007.

Milczarek D., Subsydiarność – próba bilansu, in Subsydiarność, ed. D. Milczarek, Warszawa 1998.

Piskorski J., Subsidiaritätsprinzip im Gemeinschaftsrecht als Vorraussetzung für die Kriminalisierung, in Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, ed. J.C. Joerden, U. Scheffler, A. Sinn, G. Wolf, Berlin 2009.

Piskorski J., Legitymizacja prawa karnego Unii Europejskiej, Poznań 2013.

Rivers J., Proportionality and discretion in international and European law, in Transnational Constitutionalism. International and European Models, ed. N. Tsagourias, Cambridge 2009.

Satzger H., Die Europäisierung des Strafrechts, Köln 2001.

Scheffler U., Standardy minimalne Rady Europy versus standardy minimalne Rady Unii Europejskiej, in Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech – podstawy konstytucyjnoprawne, ed. A.J. Szwarc, J.C. Joerden, Poznań 2007.

Szpringer W., Subsydiarność jako zasada ustrojowa w państwie federalnym – członku Unii Europejskiej (na przykładzie RFN), in Subsydiarność, ed. D. Milczarek, Warszawa 1998.

Szwarc-Kuczer M., Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, Warszawa 2011.

Tiedemann K., Gegenwart und Zukunft des Europäischen Strafrechts, ZStW 2004, no. 116.

Weigend T., Mindestanforderungen an ein europaweit geltendes harmonisiertes Strafrecht, in Strafrecht und Kriminalität in Europa, ed. F. Zieschang, E. Hilgendorf, K. Laubenthal, Baden-Baden 2003.

Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Wyrozumska A., Państwa członkowskie a Unia Europejska, in Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, ed. J. Barcz, Warszawa 2006.