The Conditions and Procedure for the Admission of Children of Incarcerated Mothers to Mother-and-Baby Units at Prisons in Poland
PDF

Keywords

convicted women
children
serve a sentence of imprisonment
House of the Mather and Child in prison

How to Cite

Teleszewska, M. (2017). The Conditions and Procedure for the Admission of Children of Incarcerated Mothers to Mother-and-Baby Units at Prisons in Poland. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 7, 301–310. https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.18

Abstract

The admission of mother and child to the a mother-and-baby unit has a positive effect on both the development of the child as well as the social rehabilitation of the mother. Children in mother-and-baby units are provided the right conditions for development. The mother learns to fulfill her parental responsibilities. In addition, incarcerated women who are in prison with their children want to change for the better, in order to provide their children a better future.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.18
PDF

References

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001.

Dybalska I., Polski model wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet, matek dzieci do lat trzech, in Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998–2008, ed. I. Dybalska, Warszawa 2009.

Hołda Z. in Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005.

Kalisz T., Populacja kobiet osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych, in NKPK, vol. XX, ed. L. Boguni, Wrocław 2006.

Kantor A., Matki i dziecko w izolacji więziennej, “Forum Penitencjarne” 2009, no. 8(135).

Lachowski J. in Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, ed. J. Lachowski, Warszawa 2015.

Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarnopedagogiczne, Kraków 2006.

Mazurkiewicz J., Niedworok J., Ochrona macierzyństwa w polskim prawie karnym, “Państwo i Prawo” 1975, no. 10.

Niedworok J., Matki więźniarki i ich dzieci w zakładach penitencjarnych. Zagadnienia podstawowe, Wrocław 1988.

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012.

Reczek H., Oddziaływania wychowawcze w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, in Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998–2008, ed. I. Dybalska, Warszawa 2009.

Rekosz E., Analizy. Raporty. Ekspertyzy, Postępowanie z kobietami skazanymi na kary długoterminowe – kilka refleksji na marginesie badań, SIP 2009, no. 2.

Sitnik K., Odmienności w wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec kobiet w obowiązującym ustawodawstwie polskim, “Acta Erazmiana” 2011.

Sitnik K., Uwagi dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności w przywięziennych Domach dla Matki i Dziecka, in NKPK, vol. XXVIII, ed. T. Kalisz, Wrocław 2012.

Szczechowicz K., Zasady wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży, “Studia Prawno-ustrojowe” 2009, no. 10.

Wichrowska-Janikowska E., Prawa kobiet w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały Rzecznika Praw Obywatelskich, no. 30, Warszawa 1996.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz.U. no. 175 item 1709).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. no. 236 item 1402).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. no. 90 item 557).

Zarządzenie nr 55/13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych, http://www.bip.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/CZSW/aktyprawne/zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_zk_i_as.pdf [access: 23.01.2014].