The problem of “legal bigamy” in the light of the rulings of the District Court in Poznan

Main Article Content

Szymon Paciorkowski

Abstract

The purpose of the paper is to present the problem of so-called “legal bigamy” in the light of the rulings of the District Court in Poznan. The marriage law regulations in The Second Polish Republic were completely different in various parts of the country and attempts to unify them failed. This situation caused significant problems: for example, many civil courts refused to recognize some of the divorce judgments issued by church courts in the former Russian partition because of their improper jurisdiction. The paper focuses on two matrimonial cases that were ruled upon by the District Court in Poznan. In both cases the District Court in Poznan was to decide whether divorce judgments issued by the church court of the Polish Orthodox Church in Warsaw were also binding in the former Prussian district.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Paciorkowski, S. (2013). The problem of “legal bigamy” in the light of the rulings of the District Court in Poznan. Adam Mickiewicz University Law Review, 2, 15-28. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.01
Section
Articles

References

 1. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001.
 2. Z. Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918 – 1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010.
 3. H. Świątkowski, Problem legalnej bigamii w Polsce przedwrześniowej, „Nowe Prawo”, z. 10, 1959.
 4. H. Świątkowski, Problem legalnej bigamii w Polsce przedwrześniowej, „Nowe Prawo”, z. 10, 1959.
 5. Z. Radwański, Prawo cywilne i proces cywilny, [w:] Historia państwa i prawa Polski 1918 – 1939, red. F. Ryszka, cz. II, Warszawa 1968.
 6. H. Warman, Prawo o rozwodziei separacji, Warszawa 1939, s. 30-72.
 7. A. Fastyn, Problem powstania i charakteru prawa małżeńskiego z 1836 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” z. 2, 2012, s. 194-207; H. Konic, Prawo małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924.
 8. A. Fastyn, Spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Najwyższym Trybunałem Administracyjnym w przedmiocie wykładni art. 126 Konstytucji marcowej w świetle polityki wyznaniowej Drugiej Rzeczypospolitej, CPH z. 2, 2011.
 9. K. Krasowski, Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” z. 3, 1994.
 10. M. Niedzielski, Nieco o rozwodach prawosławnych, „Gazeta Sądowa Warszawska” nr 31, 1933, s. 483-485.
 11. J. Gwiazdomorski, Skuteczność orzeczeń sądów duchownych b. Król. Kongr. w sprawach małżeńskich wobec prawa państwowego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1932.
 12. A. Fastyn, Jurysdykcja sądu konsystorskiego w świetle przepisów prawa małżeńskiego z 1836 roku, CPH 2010, z. 1.
 13. T. Szymański, Skutki prawne wyroków sądów duchownych, „Głos Sądownictwa” 1932, z. 10.
 14. S. Tylbor, Dzisiejsze prawo małżeńskie w b. Królestwie Kongresowym, GS 1939, z. 7-8.
 15. Z. Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1933.
 16. S. Paciorkowski, Sądowa droga przez mękę. Rozwód w międzywojennej Wielkopolsce, "Przegląd Wielkopolski” nr 3, 2011.
 17. M. Allerhand, O wpływie orzeczeń w sprawach małżeńskich wydanych przez sądy duchowne w b. zaborze rosyjskim na stosunki prawne w innych dzielnicach Rzeczypospolitej Polskiej, PPA nr 4/6, 1925.
 18. B. Stelmachowski, Zarys procedury cywilnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru pruskiego i na Górnym Śląsku, Poznań 1923, t. II.
 19. Hellwig, System des Deutschen Zivilprozessrechts, Lipsk 1912, t. 1.