Postmortem conception of a dead husband’s semen as a particular example of medically assisted procreation
PDF (Język Polski)

Keywords

medical law
post mortem conception
medically assisted procreation
ethics
the principle of the best interests of the child

How to Cite

Marszelewski, M. (2013). Postmortem conception of a dead husband’s semen as a particular example of medically assisted procreation. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 2, 71–81. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.05

Abstract

The paper covers issues concerned with the postmortem conception of a dead husband’s semen as a particular example of medically assisted procreation. For this purpose it examines the possible varieties of postmortem conception with legal and factual circumstances of entities who are participating in such a procedure. Ethical aspects and questions which arise from allowing or prohibiting postmortem conception are also described. The paper presents important issues which postmortem conception causes in many areas of law, including an understanding of the principle of the best interests of the child. The paper then explains the legal situation of a child born as a result of postmortem conception under Polish law. It contains important foreign and Polish case law and cites the most important opinions of experts in the discussed topic.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.05
PDF (Język Polski)

References

Aleksandra Trzeciakowska, „Psychologiczne konsekwencje zastosowania technik spomaganej medycznie prokreacji na powstałą rodzinę”, [w:] Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. Joanna Haberko, Małgorzata Łączkowska, Poznań 2005.

Leszek Pawelczyk, Anna Sokalska, „Medyczne aspekty niepłodności oraz technik wspomaganego rozrodu”, [w:] Dawne życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka., red. Janusz Gadzinowski, Leszek Pawelczyk, Janusz Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.

Adam Górski , „Medycznie wspomagana prokreacja”, [w:] Leksykon Prawa medycznego, red. Adam Górski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

Wiesław Lang, „Wstępna charakterystyka prawnych aspektów medycznie wspomaganej prokreacji”, [w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, red. Wiesław Lang, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Oktawian Nawrot, Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa 2011.

Marek Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji, Warszawa 1990.

Tadeusz Smyczyński, „Aksjologiczne i prawne podstawy dopuszczalności wspomaganej prokreacji ludzkiej”, [w:] Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji, red. Joanna Haberko, Małgorzata Łączkowska, Poznań 2005.

Thomas H. Maugh II, „Legacy of Dead L.A. Couple : OK Granted to Implant 2 Disputed Frozen Embryos”, „Los Angeles times”, 1987, December 4th.

Raymond J. Devettere, Practical decision making in health care ethics : cases and concepts, Georgetown University Press, Washington 2010.

Kristine S. Knaplund, „Postmortem Conception and a father's last will”, „Arizona Law Review” 2004, nr 46, s. 91 – 114, s. 92, za Walter Barton Leach, „Perpetuities in the Atomic Age: The Sperm Bank and the Fertile Decedent”, „American Bar Association Journal” 1962 nr 10.

Wiesław Lang, „Zarys analitycznej teorii uprawnienia”, „Studia Prawnicze” 1985, nr 3-4.

Joanna Ostojska, „Sytuacja prawna dziecka urodzonego w drodze postmortalnej implantacji embrionu in vitro”, „Prawo i medycyna” 2012 nr 2.

Andrzej Dyoniak, „Status prawny dziecka pochodzącego z postmortalnej inseminacji albo postmortalnej implantacji embrionu”, [w:] Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, red. Tadeusz Smyczyński, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1996.

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ”Dom Organizatora”, Toruń 2010.