A few remarks on the interpretation of European company law
PDF

Keywords

European Union
company law

How to Cite

Napierała, J. (2016). A few remarks on the interpretation of European company law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 6, 77–90. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.05

Abstract

The application of European company law by domestic courts entails prior interpretation of EU legislation. Firstly, the manner of interpretation of European company law is affected by both the specific nature of European company law and l’acquis communautaire. Secondly, interpretation methods are subject to the principle of uniform interpretation, which aims to safeguard uniform understanding and application of l’acquis EUwide. Thirdly, when undertaking pro-European interpretation one must (i) have regard to all domestic methods of interpretation, (ii) in line with the blanket ban on contra legem interpretation, and (iii) bear in mind the purpose and wording of a directive serving as a point of reference for pro-European interpretation, as far as possible.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.05
PDF

References

Babusaux U., Die richtlinienkonforme Auslegung im deutschen und französischen Zivilrecht.

Ein rechtsvergleichender Beitrag zur europäischen Methodendiskussion, Baden-Baden 2007.

Balddauf N., Richtlinienverstoß und Verschiebung der Contra-legem-Grenze im Privatsverhältnis, Tübingen 2013.

Conac P.-H., Director’s Duties in Groups of Companies – Legalizing the Interest of the Group at the European Level, “European Company and Financial Law Review” 2013, no. 2.

Godek A., Zastosowanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa do rozstrzygania spraw ze stosowaniem przepisów unijnych, “Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, vol. 1.

Hopt K.J., Europäisches Gesellschaftsrecht im Lichte des Aktionsplans der Europäischen Kommission vom Dezember 2012, “Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht” 2013, no. 2.

Lutter M., Bayer W., Schmidt J., Europäisches Unternehmensrechts- und Kapitalmarktrecht, “Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht” 2012, Sonderheft 1.

Łętowska E., „Multicentryczność” polskiego systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [in:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, eds.

L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2002.

Mik C., Metodologia implementacji europejskiego prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, [in:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, ed. C. Mik, Toruń 1998.

Napierała J., Uwagi na temat wykładni prawa krajowego zgodnej z dyrektywami europejskiego prawa spółek, “Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego” 2008, no. 3.

Opalski A., Europejskie prawo spółek – zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010.

Oplustil K., O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek, “Przegląd Prawa Handlowego” 2010, no. 9.

Radwański Z., Derywacyjna koncepcja wykładni polskiego prawa prywatnego a wykładnia prawa Unii Europejskiej, [in:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, eds. J. Gudowski, K. Weitz, vol. 2, Warszawa 2011.

Radwański Z., Zieliński M., Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, [in:] System prawa prywatnego, vol. 1, Prawo cywilne – część ogólna, ed. M. Safjan, Warszawa 2012.

Safjan M., Europeizacja prawa prywatnego – ewolucja czy rewolucja. Perspektywa orzecznicza, [in:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza

Erecińskiego, eds. J. Gudowski, K. Weitz, vol. 2, Warszawa 2011.

Steinke K., Die Übertragbarkeit der Keck-Rechtsprechung des EuGH auf die Niederlassungsfreiheit, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford 2009.

System prawa prywatnego, vol. 2, Prawo cywilne – część ogólna, ed. Z. Radwański, Warszawa 2002.

Wróbel A., Znaczenie orzecznictwa „Cassis de Dijon” Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a rozwój europejskiego prawa żywnościowego, “Rejent” 1995, no. 10.

Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa – Poznań 1978.

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990.

Wentkowska A., Interpretacja in dubio pro communitate – dyrektywa wykładni proeuropejskiej w orzecznictwie sądów polskich, [in:] Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, eds. S. Biernat, S. Dudzik, Warszawa 2011.