Equality vs. differentiation: on solidarity and justice in social law

Main Article Content

Eryk Lach

Abstract

The paper describes the question of the principle of equality in social law against the background of permissible differentiation and its justification. The author refers to the axiology of social law as an instrument of social policy by presenting the function of social law. He discusses the question of social justice as distributive justice, and defines the principle of social solidarity and the principle of the common good as the most important for the healthcare system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lach, E. (2016). Equality vs. differentiation: on solidarity and justice in social law. Adam Mickiewicz University Law Review, 6, 117-133. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.08
Section
Articles

References

 1. Anioł W., Polityka socjalna Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 2. Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002.
 3. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 4. Czarnota A., Prawo a współczesne odmiany solidaryzmu społecznego, [in:] Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, ed. A. Łabno, Warszawa 2012.
 5. Duguit L., Kierunki rozwoju prawa cywilnego na początku XIX wieku, [in:] A. Czarnota, J. Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn politycznoprawnych, Toruń 1988.
 6. Dybowski T., Zasady sprawiedliwości społecznej jako problem konstytucyjny w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, “Sądownictwo Konstytucyjne” 1996, no. 1.
 7. Faude M., Selbstverantwortung und Solidarverantwortung im Sozialrecht. Strukturen und Funktionen der sozialrechtlichen Relevanz des Selbstverschuldens des Leitungsberechtigten, Bonn 1983.
 8. Garlicki L., Zasada równości i zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [in:] Obywatel – jego wolności i prawa, ed. B. Oliwa-Radzikowska, Łódź 1998.
 9. Gitter W., Strukturen der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, “Die Sozialegesrichtsbarkeit” 1991, no. 1.
 10. Haverkate G., Gleichheitsprobleme an den Nahtstellen der Sozialleistungssysteme – Am Beispiel der Alterssicherung, [in:] Recht zwischen Umbruch und Bewahrung, Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht. Festschrift für Rudolf Bernhardt, eds. U. Beyerlin, M. Bothe, R. Hofmann, E.U. Petersmann, Berlin 1995.
 11. Heinig H.M., Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit, Tübingen 2008.
 12. Jackowiak C., Gloss to the judgment of the Constitutional Court from 29.01.1992, K. 15/91, “Państwo i Prawo” 1993, no. 3
 13. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001.
 14. Jończyk J., Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia, [in:] Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, ed. H. Szurgacz, Wrocław 2005.
 15. Kirchhof F., Das Solidarprinzip im Sozialversicherungsbeitrag, [in:] Sozialfinanzverfassung: 5. Sozialrechtslehrertagung 6. bis 8. März 1991 in Göttingen, ed. B. Schulin, Wiesbaden 1992.
 16. Lach D.E., O solidarności społecznej w „ubezpieczeniu zdrowotnym,” [in:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, eds. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014.
 17. Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 18. Mik C., Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne, [in:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, ed. C. Mik, Toruń 2009.
 19. Nowacki J., Sprawiedliwość a równość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [in:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych, ed. M. Kudej, Katowice 1999.
 20. Nowak-Kubiak J., Łukasik B., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2006.
 21. Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1982.
 22. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008.
 23. Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.
 24. Ruland F., Solidarität, “Neue Juristische Wochenschrift” 2002, no. 48.
 25. Sadurski W., Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988.
 26. Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 27. Volkmann U., Solidarität – Programm und Prinzip der Verfassung, Tübingen 1998.
 28. Zacher H.F., Individuelle und soziale Sicherung gegen die Notfälle des Lebens in der sozialen Marktwirtschaft, Berlin 1973.
 29. Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego – część ogólna, Warszawa – Kraków 1994.
 30. Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.