Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w działalności międzynarodowych trybunałów karnych

Main Article Content

Sylwia Stryjkowska

Abstrakt

The article aims to present the problem of the ineffectiveness of international legal instruments for the protection of cultural heritage. It presents examples of where such laws were violated and suggests that international criminal law can contribute to a better condition of cultural property. The author emphasizes that the International Criminal Court should play an important role in safeguarding such property from destruction in the future. In that context, the article presents inter allia the case of Ahmad Al Faqi Al Mahdi, which is claimed to be a milestone in the protection of cultural heritage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stryjkowska, S. (2016). Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w działalności międzynarodowych trybunałów karnych. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 6, 211-228. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.14
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Bensouda F., Whither ICC-UNSC Relations in the 21st Century? Challenges and Opportunities, http://www.international-criminal-justice-today.org/arguendo/article/whithericc- unsc-relations-in-the-21st-century-challenges-and-opportunities/ [dostęp: 12.09.2016].
 2. Bokova I., Culture in the Cross Hairs, „The New York Times”, 2.12.2012, http://www.nytimes.com/2012/12/03/opinion/global/cultural-sites-must-be-protected.html [dostęp:12.09.2016].
 3. Drużdż D., Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Warszawa 2010.
 4. Gottlieb Y., Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC, „Penn State International Law Review” 2004-2005, Vol. 23.
 5. Izydorczyk J., Wiliński P., Międzynarodowy Trybunał Karny. Powstanie, organizacja, jurysdykcja, akty prawne, Kraków 2004.
 6. Kawczyńska K., Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze – symbol dialogu i wojny kultur, Poznań 2014.
 7. Ki-moon B., Address to the Review Conference on the International Criminal Court: „An Age of Accountability”, Kampala (Uganda), 31 May 2010, http://www.un.org/sg/STATEMENTS/ index.asp?nid=4585 [dostęp: 12.09.2016].
 8. Krzan B., Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym, Toruń 2009.
 9. Lostal M., Syria’s world cultural heritage and individual criminal responsibility, „International Review of Law” 2015, Vol. 3, http://dx.doi.org/10.5339/irl.2015.3 [dostęp: 12.09.2016].
 10. O’Keefe R., Protection of cultural property under international criminal law, „Melbourne Journal of International Law” 2010, Vol. 11(2).
 11. Petrovic J., What next for endangered cultural treasures? The Timbuktu crisis and the responsibility to protect, „New Zealand Journal of Public and International Law” 2013, nr 11.
 12. Ratkowić D., Chorwacja, skutki wojny, „Cenne, bezcenne/utracone” 1997, nr 2
 13. Schreiber H., Cultural genocide – ludobójstwo kulturowe – kulturobójstwo: niedokończony czy odrzucony projekt prawa międzynarodowego?, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. I, Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013.
 14. Schreiber H., Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r., [w:] Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, red. K. Zalasińska, Warszawa 2014.
 15. Situation in Mali. Article 53(1) Report, 16 January 2013, https://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0112/Documents/SASMaliArticle-53_1PublicReportENG16Jan2013.pdf [dostęp: 12.09.2016].
 16. State of Conservation (SOC): Timbuktu (2013), http://whc.unesco.org/en/soc/1865 [dostęp: 12.09.2016].
 17. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the alleged crimes committed by ISIS, https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20 media/press%20releases/Pages/otp-stat-08-04-2015-1.aspx [dostęp: 12.09.2016].
 18. Timbuktu – manuskrypty ocalały, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1535299,1,timbuktu--manuskrypty-ocalaly.read [dostęp: 12.09.2016].
 19. Tuaregs claim ‘independence’ from Mali, http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/04/20124644412359539.html [dostęp: 12.09.2016].
 20. Tymowski M., Dzieje Timbuktu, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979.
 21. Vattel E., Prawo narodów, czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, t. 2, Warszawa 1958.
 22. I Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r., Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175, załącznik.
 23. Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., Haga, 26 marca 1999 r., Dz.U. 2012 poz. 248.
 24. Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Londyn, 8 sierpnia 1945 r., Dz.U. 1947 nr 63 poz. 367.
 25. Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, Haga, 18 października 1907 r., Dz.U. 1927 nr 21 poz. 161.
 26. Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, Paryż, 17 listopada 1970 r., Dz. U. 1974 nr 20 poz. 160.
 27. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Haga, 14 maja 1954 r., Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212.
 28. Konwencja w sprawie karania i zapobiegania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 9 grudnia 1948 r., Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9.
 29. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż, 16 listopada 1972 r., Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190.
 30. Projekt deklaracji międzynarodowej dotyczącej praw i zwyczajów wojny (Deklaracja brukselska), Bruksela, 27 sierpnia 1874 r., [w:] S. Nahlik, Międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych. Zbiór tekstów, Warszawa 1962.
 31. Projekt rezolucji 348 (2014) z dnia 22 maja 2014 r., dokument nr S/2014/348.
 32. Prokurator v. Blaskić, sprawa nr IT-95-14-T, orzeczenie Izby Orzekającej z dnia 3 marca 2000 r.
 33. Prokurator v. Miodrag Jokić, sprawa nr IT-01-42/1-S, orzeczenie Izby Orzekającej z dnia 18 marca 2004 r.
 34. Prokurator v. Pavle Strugar, sprawa nr IT-01-42-T, orzeczenie Izby Orzekającej z dnia 31 stycznia 2005 r.
 35. Prokurator v. Pavle Strugar, sprawa nr IT-01-42-A, orzeczenie Izby Apelacyjnej z dnia 17 lipca 2008 r.
 36. Rezolucja 2056 (2012) z dnia 5 lipca 2012 r., dokument nr S/RES/2056 (2012).
 37. Rezolucja 2199 (2015) z dnia 12 lutego 2015 r., dokument nr S/RES/2199 (2015).
 38. Rezolucja 2249 (2015) z dnia 20 listopada 2015 r., dokument nr S/RES/2249 (2015).
 39. Rezolucja 2253 (2015) z dnia 17 grudnia 2015 r., dokument nr S/RES/2253 (2015).
 40. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niszczenia zabytków kultury przez Państwo Islamskie z dnia 30 kwietnia 2015 r., dokument nr 2015/2649(RSP).
 41. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, Rzym, 17 lipca 1998 r., Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708.
 42. Statut Międzynarodowego Trybunału do Sądzenia Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Popełnione na Terytorium byłej Jugosławii od 1991 r., Nowy Jork, 25 maja 1993 r., http://www.pck.org.pl/pliki/mph/1993_Haga_-_Statut_MTKJ.pdf [dostęp: 12.09.2016].
 43. Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 – 1 October 1946.
 44. http://www.cro.pl/dubr2.php?param=1 [dostęp: 12.09.2016].
 45. http://whc.unesco.org/en/list/ [dostęp: 12.09.2016].
 46. http://whc.unesco.org/en/news/893/ [dostęp: 12.09.2016].
 47. http://www.zod.hr/eng/novost.php?id=50 [dostęp: 12.09.2016].