Ocena działań ustawodawcy na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących odszkodowania za niesłuszne stosowanie środków przymusu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia majątkowego

Main Article Content

Martyna Ostrzycka

Abstrakt

Recently, amendments to the Criminal Procedure Code have been made with unusual frequency. On 1 July 2015, the provisions which made a fundamental remodeling of the criminal procedure came into force. These included innovative regulations for the possibility of applying for compensation from the State Treasury for unjustifiable use of coercive measures, including seizure of property. Although the implementation of these provisions was consistent with the standpoint of the majority of the doctrine, they were only in force for less than ten months. In the motives of the bill, which had removed them from the Code, there was actually no justification for such actions of the legislator. Because they were in force for such a short duration, there is no possibility of assessing their functioning.Such actions of the legislator deserve the highest criticism, because there is an undeniable need to protect persons against whom coercive measures, including seizure of property, were unjustifiably applied.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ostrzycka, M. (2016). Ocena działań ustawodawcy na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących odszkodowania za niesłuszne stosowanie środków przymusu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia majątkowego. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 6, 229-246. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.15
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 2. Boratyńska K.T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, Warszawa 2015.
 3. Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, Warszawa 2013.
 4. Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.
 5. Cioch P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007.
 6. Czarnecki P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r., „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 2.
 7. Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian, Warszawa 2015.
 8. Garlicki L., Komentarz do art. 77 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 5, Warszawa 2007.
 9. Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004.
 10. Haczkowska M., Środki ochrony wolności i praw, [w:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 11. Hofmański P., Nowe oblicze środków przymusu w procesie karnym, „Białostockie Studia Prawnicze” 1992, nr 1.
 12. Hofmański P., Problem odpowiedzialności państwa za szkody spowodowane środkami przymusu w procesie karnym, [w:] Stosowanie środków przymusu w procesie karnym. Problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich, red. K. Amelung, K. Marszał, Katowice 1990.
 13. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. III, Komentarz do artykułów 468–682, Warszawa 2012.
 14. Jasiński W., Komentarz do rozdziału 58 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2015.
 15. Jasiński W., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9.
 16. Kosik J., Zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów, Wrocław 1961.
 17. Mik B., O potrzebie dodatkowego, szczególnego unormowania odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12.
 18. Paprzycki L.K., Komentarz do rozdziału 58 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego, t. II, Komentarz do art. 425–673, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2013.
 19. Sakowicz A., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207) z 22 lutego 2016 r., http://www.sejm.gov.pl/ [dostęp: 3.03.2016].
 20. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 21. Stefański R.A., Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12.
 22. Szpunar A., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985.
 23. Świecki D., Komentarz do rozdziału 58 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, red. D. Świecki, Warszawa 2015.
 24. Tęcza-Paciorek A.M., O potrzebie uregulowania odszkodowania za niesłuszne oskarżenie, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 2.
 25. Tęcza-Paciorek A.M., Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.
 26. Wiliński P., Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011.
 27. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 486.
 28. List Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z dnia 26 października 2015 r., skierowany do ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki, znak pisma: II.510.637.2015.MWa; https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MS_ws_nowych_zasad_przyznawania_odszkodowania_za_niesluszne_tymczasowe_aresztowanie.pdf [dostęp: 15.04.2016].
 29. Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207), http://kirp.pl/wp-content/uploads/2016/02/opinia-OBSiL-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-post%C4%99powania-karnego-oraz-niekt%C3%B3rych-innych-ustaw-1.pdf [dostęp: 15.04.2016].
 30. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z 8 lutego 2016 r. dotyczące projektu zmiany ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207 z 27 stycznia 2016 r.), http://krs.pl/pl/aktualnosci/d,2016,2/394-4,stanowisko-prezydium-krajowej-rady-sadownictwa-z-8-lutego-2016-r-dotyczaceprojektu-zmiany-ustawy-kodeks-postepowania-karnego-oraz-niektorych-innychustaw-druk-sejmowy-nr-207-z-27-stycznia-2016-r [dostęp: 15.04.2016].
 31. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. nr 89 poz. 555 z późn. zm.
 32. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1247.
 33. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 396.
 34. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 437.
 35. Uzasadnienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, https://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/ [dostęp: 1.04.2016].
 36. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280750/12331664/12331665/dokument204113.pdf, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp nr=207 [dostęp:10.04.2016].
 37. Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, OTK 2001, nr 8, poz. 256.
 38. Wyrok TK z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 3.
 39. Wyrok SA w Katowicach z dnia 3 lipca 2015 r., II Aka 220/15, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 3, poz. 36.