Entrepreneur as an aggrieved party in criminal procedure
PDF (Język Polski)

Keywords

entrepreneur
aggrieved party
criminal procedure
amendment of Article 49 Code of Criminal Procedure

How to Cite

Prelińska, K. (2016). Entrepreneur as an aggrieved party in criminal procedure. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 6, 247–259. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.16

Abstract

The author analyzes the amendment of art. 49 of the Code of Criminal Procedure and presents several aspects of rights granted by the Code of Criminal Procedure to the entrepreneur. The article contains a review of previous problematic provisions of the CCP and describes the new course of reform, which granted the status of aggrieved party to state institutions and local government institutions. The author also emphasizes the role of delivery documents to entrepreneurs as they participate in criminal procedures as an aggrieved party. According to the new art. 304b CCP, written notice of the offense determines not only the elements of the offense but also specifies the identity of the victim by entering the address for correspondence, which in the course of further proceedings allows the authorities to take further procedural steps.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.16
PDF (Język Polski)

References

Cieślak M., Polska procedura karna - podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 1994.

Demendecki T., Glosa do postanowienia SN z dnia 21 lipca 2011 r., I KZP 7/11.

Doliwa A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2004.

Dudka K., Wpływ prawa karnego materialnego na ustawową definicję pokrzywdzonego, [w:] Współzależność prawa karnego procesowego i materialnego, red. G. Arytmiak, Z. Ćwiąkalski, Warszawa 20099.

Durczak-Żochowska S., Glosa do postanowienia SN z dnia 21 lipca 2011 r., I KZP 7/11.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2012.

Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011.

Jasiński W., Przedsiębiorca jako pokrzywdzony w procesie karnym na tle art. 49 par. 1 i 2 k.p.c., „Państwo i Prawo” 2012, nr 7.

Katner W.J., Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.

Piaczyńska A., Przestępne przywłaszczenie składnika objętego wspólnym majątkiem wspólników, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 2 lipca 2008 r., II AKz 476/08, LEX nr 447111.

Postanowienie SN z dnia 10 marca 2006 r., IV CK 287/05, Lex nr 398357.

Postanowienie SN z dnia 21 lipca 2011 r., I KZP 7/11, LEX nr 852215.

Postanowienie SN z dnia 7 maja 2014 r., IV KK 364/13, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/Forms/AllItems.aspx [dostęp: 30.06.2016].

Uchwała SN z dnia 12 maja 1993 r., I KZP 6/93, LEX 20583.

Uchwała SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99 , OSNKW 1999, z. 11–12, poz. 69.

Uchwała SN z dnia 1 grudnia 1999 r., I KZP 26/99, LEX 38571.

Uchwała SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 29/03, LEX 81320.

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2012 r., I Aca 1046/12, Lex nr 1264383.