A microplan of spatial development – analysis of chosen aspects
PDF (Język Polski)

Keywords

local spatial development plan
“microplan” of spatial development
individual act of multiple application
local law
spatial order
planning self-governance

How to Cite

Ilków, D. (2016). A microplan of spatial development – analysis of chosen aspects. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 6, 261–277. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.17

Abstract

The article examines a new tendency in the Polish system of local spatial planning and development, i.e. the microplan of spatial development. The aim of the work is to verify whether the above-mentioned tendency is entirely compliant with the rules expressed by the lawgiver in the Act on spatial planning and development, as well as the basic principle of the planning activities – spatial order. Furthermore, the author focuses on the theoretical views on the construction of a local spatial development plan in the context of a microplan. The analysis also includes the relation between the above mentioned tendency and the rules governing the planning of self-governance as the entitlement exercised by the municipality.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.17
PDF (Język Polski)

References

Brzeziński W., Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1961.

Buczyński K., Komentarz do art. 1, [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LexisNexis/el. 2014.

Jakimowicz W., O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy, [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Warszawa 2012.

Kulesza M., Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

Longchamps F., O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w gospodarce narodowej, „Państwo i Prawo” 1958, nr 1.

Malinowski R., Ewolucja systemu planowania gospodarczego a problem charakteru prawnego planów gospodarczych, „Państwo i Prawo” 1975, nr 2.

Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.

Parchomiuk J., Nadużycie władztwa planistycznego gminy, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 4.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Legalis/el. 2015.

Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Komentarz do art. 4, [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX/el. 2014.

Tabernacka M., Konflikty dotyczące interpretacji pojęcia „ład przestrzenny” w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010.