Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej a wygaśnięcie jej długów

Main Article Content

Rafał Marek

Abstrakt

Under Polish law, indebted companies can be liquidated without satisfying all the creditors. Therefore, debts may remain without a debtor. This issue is controversial in the Polish judicature. One way of thinking considers debt to be so closely joined with the debtor that when the debtor’s existence ends with no successor, the debts also end their existence. The other opinion holds that debts of the liquidated company do not cease to exist and may be claimed from the guarantor. As a rule, in Polish law debt is not strictly connected to the debtor or creditor and a change of debtor or creditor is possible. An old Ius Commune rule nomina ossibus inhaerent is not recognized in Poland. Thus the opinion that debts do not vanish after the liquidation of a company is more correct from the dogmatic point of view. Such a stance is also supported by a recent change in the Law on National Court Register.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marek, R. (2016). Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej a wygaśnięcie jej długów. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 6, 293-306. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.19
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Babiarz S., Łukowski W., Glosa do uchwały SN z 24.01.2007 r., III CZP 143/06, „Prawo Spółek” 2010, nr 3.
 2. Bączyk M., Skutki prawne wadliwego zakończenia postępowania likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 11(24).
 3. Bielski P., Glosa do wyroku SN z 28.10.2005 r. (II CK. 275/05), OSP 2006, nr 11, poz. 126.
 4. Delbrück B., Die Übernahme fremder Schulden nach gemeinem und preussischem Rechte, Berlin 1853.
 5. Drapała P., System prawa prywatnego, t. 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.
 6. Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, t. 3, Warszawa 1939.
 7. Grykiel J., Utrata bytu prawnego przez spółkę z o.o. a jej zobowiązania, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 1.
 8. Grykiel J., Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r. (III CZP 143/06), „Glosa” 2011, nr 2.
 9. Januchowski A., Bartkowiak G., Dokonanie likwidacji spółki wykreślonej z rejestru. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2007 (III CZP 143/06), „Prawo Bankowe” 2008, nr 4.
 10. Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 299 KSH, teza 1, SIP Lex 2015.
 11. Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005.
 12. Koniewicz A., Majątek polikwidacyjny spółek kapitałowych, „Glosa” 2010, nr 4.
 13. Kos R., Porzycki M., Sytuacja prawna majątku pozostałego po wykreśleniu spółki kapitałowej – uwagi na gruncie postulatu przymusowej likwidacji niewypłacalnych spółek, „Monitor
 14. Prawa Handlowego” 2013, nr 3.
 15. Kappes A., Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Kraków – Warszawa 2009.
 16. KSH. Komentarz, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.
 17. Osajda K., Niewypłacalność spółki z o.o.: odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli, Warszawa 2014.
 18. Osajda K., Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., SIP Lex 2014, VI 2.
 19. Potrzeszcz R., Wykreślenie spółki kapitałowej bez (właściwej) likwidacji – ze stanowiska wierzycieli, „Rejent” 1998, nr 5.
 20. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa 2014.
 21. Rodzynkiewicz M., Komentarz do art. 299 KSH, SIP Lex-Lexis Nexis 2014, teza 9.
 22. Rozwadowski W., Przelew wierzytelności w prawie rzymskim, Poznań 1969.
 23. Savigny F.K. von, Das obligationenrecht als theil des heutigen römischen rechts, t. II, Berlin 1853.
 24. Schmidt K., Gesellschaftsrecht, Köln – Berlin– Bonn – München 2002.
 25. System prawa handlowego, t. 2A, red. W. Górecki, S. Włodyka, t. 2B, red. J. Frąckowiak, S. Włodyka, Warszawa 2007.
 26. System prawa prywatnego, t. 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.
 27. System prawa prywatnego, t. 17B, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
 28. Thibaut A., System des Pandekten-Rechts, t. II, Jena 1803.
 29. Węgrzynowski Ł., Charakterystyka praw i obowiązków spółki kapitałowej po jej wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców (cz. II), PPH 2014, nr 8.
 30. Zawada K., Umowa przelewu, Kraków 1990.
 31. Zedler F., Dochodzenie roszczeń wierzycieli handlowej spółki kapitałowej po zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację jej majątku, [w:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Warszawa 2012.