Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji

Main Article Content

Marcin Czerwiński

Abstrakt

The aim of the study is to compare regulations relating to consortia applying for public contracts in Polish, British and French law. Although it is impossible to find a common definition of a “consortium” for all EU members, due to the harmonization of rules concerning the functioning of the public procurement markets, the solutions adopted by member states are quite similar. However, there are also some specific regulations in individual countries. It is worth considering the usefulness of the adoption of similar solutions in other countries. In each analyzed country the author describes the general legal aspects of the functioning of a consortium in the legal system, then refers to similar legal institutions e.g. partnerships or subcontracting, and finally characterizes the regulation relating to the participation of the consortium in the procedure for the award of public contract.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czerwiński, M. (2016). Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 6, 307-338. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.20
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Albano G.L., Spagnolo G., Zanza M., Regulating Joint Bidding in Public Procurement, „Journal of Competition Law and Economics” 2009, t. 5, nr 2.
 2. Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement. Regulation in the EU and UK, London 2014.
 3. Babiarz S., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2013.
 4. Baehr J., Zamawiający i wykonawcy, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. T. Czajkowski, Warszawa 2007.
 5. Bailey J., Construction Law, Abingdon 2011.
 6. Chrząszcz A., Konsorcjum w zamówieniach publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 7.
 7. Code Des Marchés Publics, red. F. Llorens, P. Soler-Couteaux, Paris 2015.
 8. Figura-Góralczyk E., Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym, „Prawo Zamówień Publicznych” 2013, nr 1.
 9. Gałczyńska-Lisik K., Konsorcjum w świetle prawa zamówień publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 10.
 10. Gonter F., Veil A., Joint ventures in France: overview, Practical Law/el. 2015.
 11. Grabarczyk M., Dostateczna wiedza i doświadczenie jako warunek ubiegania się o zamówienie publiczne, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 1.
 12. Hasińska I., Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym [praca doktorska], Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013.
 13. Hewitt I., Joint Ventures, London 2001.
 14. Hilla J., Prawne problemy funkcjonowania konsorcjum, „Radca Prawny” 2005, nr 5.
 15. Horubski K., Kocowski T., Konsorcjum jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych, [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Część I, red. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Kazimierz Dolny 2011.
 16. Horubski K., Zmiany składu konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na etapie wykonywania zamówienia, Wrocław 2012.
 17. Horubski K., Kocowski T., Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 1.
 18. Jerzykowski J., Glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 1999 r., III CKN 478/98, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 15.
 19. Kalina-Nowaczyk M., Solidarna odpowiedzialność wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, [w:] Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, red. A. Śmieja, Wrocław 2011.
 20. Kańtor K., Wróblewska K., Umowa konsorcjum – konsekwencje w zakresie VAT, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 12.
 21. Kocowski T., Wspólni zamawiający oraz wspólni wykonawcy w systemie zamówień publicznych, [w:] Zamówienia publiczne – stan obecny i perspektywy, red. T. Kocowski, J. Kaspryszyn, Wrocław 2012.
 22. Kołaczyńska-Wyszogrodzka I., Pełnomocnictwo a wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego, „Finanse Komunalne” 2007, nr 1.
 23. Kowalewski E., Mogilski W., Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 1.
 24. Lic J., Konsorcjum w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, nr 4.
 25. Makowski M., Gwarancja bankowa jako forma wniesienia wadium – kontrowersje interpretacyjne, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, nr 2.
 26. May J., Dochodzenie roszczeń przez uczestników konsorcjum, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015, nr 2.
 27. Mucha A., Odpowiedzialność uczestników konsorcjum, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2013, nr 13.
 28. Muchowska-Zwara K., Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2015.
 29. Myrczek E., The art of drafting contracts – o podobieństwach i różnicach polskich umów i angielskich kontraktów, „Edukacja Prawnicza” 2008, nr 2.
 30. Newsholme C., Groves P., Joint ventures in the UK: overview, Practical Law/el. 2015.
 31. Norek E.A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2009.
 32. Opalski A., Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture), [w:] System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2015.
 33. Parrilli D.M., Barriers and Enablers for SME Extended and Dynamic Clustering, Legal Barriers and Enablers, Brussels 2008.
 34. Pokrzywniak J., Gwarancja na gruncie PZP, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2014, nr 9.
 35. Raczkiewicz Z., Konsorcja w ramach zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2009, nr 2.
 36. Sokołowski M., Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim, Warszawa 2012.
 37. Stecki L., Konsorcjum, Toruń 1997.
 38. Strzępka J., Konsorcjum budowlane – wybrane zagadnienia prawne, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 14.
 39. Wiak J., Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 6.
 40. Williams-Elegbe S., Fighting Corruption in Public Procurement. A Comparative Analysis of Disqualification or Debarment Measures, Oxford 2012.
 41. Włodyka S., Spyra M., Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców (umowy kooperacyjne), [w:] System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2014.
 42. Włodyka S., Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000.
 43. Szostak R., Glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 1999 r., III CKN 478/98, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 6.
 44. Świstak R., Konsorcjum w świetle prawa zamówień publicznych – polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 3.
 45. Zielińska E., Konsorcjum w procesie budowlanym w systemie polskiego i niemieckiego prawa prywatnego, [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak- Jankowska, Warszawa 2013.
 46. Zielińska E., Wspólna realizacja zamówienia publicznego – zagadnienia wybrane, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015, nr 1.
 47. Harmon CFEM Facades (UK) Ltd. v. The Corporate Officer of the House of Commons (2000) 2 L.G.L.R. 372.
 48. Townsend v. Stone Toms & Partners [1981], „Weekly Law Reports” 1981, t. 1.
 49. Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 lutego 2000 r., I ACa 878/00, LEX nr 1681006.
 50. Wyrok SN z dnia 13 grudnia 1999 r., III CKN 478/98, OSNC 2000, nr 6, poz. 118.
 51. Wyrok TS z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie C-389/92, Ballast Nedam Groep, ECR 1994.
 52. Wyrok TS z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie C-5/97, Ballast Nedam Groep v. Belgia, ECR 1997.
 53. Wyrok TS z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie C-176/98, Holst Italia SpA v. Comune di Cagliari, ECR 1999.
 54. Wyrok TS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-399/05, Komisja v. Republika Grecji, ECR 2007.
 55. Wyrok TS z dnia 6 maja 2010 r. w sprawach połączonych C-145/08 i C-149/08, Club Hotel Loutraki A.E., Athi-naiki Techniki A.E. i Evangelos Marinakis v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis i Ypourgos Epikrateias, ECR 2010.
 56. Wyrok TS z dnia 18 października 2012 r. w sprawie C-218/11, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe v. Közbeszerzések Tanácsa Közbe-szerzési Döntőbizottság, ECLI EU C 2012, 643.
 57. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 19 marca 1998 r., UZP/ZO/0-108/98, ZPO 1998, nr 1, poz. 32.
 58. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 17 września 1998 r., UZP/ZO/0-756/98, ZPO 1998, nr 2, poz. 59.
 59. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 1999 r., UZP/ZO/0-1185/98, www.uzp.gov.pl.
 60. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 12 stycznia 1999 r., UZP/ZO/0-1186/98, ZPO 1999, nr 1, poz. 11.
 61. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 6 kwietnia 1999 r., UZP/ZO/0-162/99, ZPO 1999, nr 1, poz. 92.
 62. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 1999 r., UZP/ZO/0-253/99, ZPO 2000, nr 1, poz. 53.
 63. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 17 listopada 1999 r., UZP/ZO/0-1090/99, ZPO 1999, nr 2, poz. 210.
 64. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 8 lutego 2000 r., UZP/ZO/0-066/00, ZPO 2000, nr 2, poz. 31.
 65. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 9 marca 2000 r., UZP/ZO/0-133/00, ZPO 2000, nr 2, poz. 41.
 66. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 13 czerwca 2000 r., UZP/ZO/0-516/00, ZPO 2000, nr 2, poz. 124.
 67. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2000 r., UZP/ZO/0-537/00, ZPO 2000, nr 2, poz. 130.
 68. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 23 października 2000 r., UZP/ZO/0-1160/00, ZPO 2000, nr 3, poz. 126.
 69. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 23 listopada 2000 r., UZP/ZO/0-1350/00, ZPO 2000, nr 3, poz. 159.
 70. Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 27 listopada 2000 r., UZP/ZO/0-1361/00, ZPO 2000, nr 3, poz. 164.