Jurysdykcja w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012

Main Article Content

Mateusz Wiktor Golak

Abstrakt

The article is devoted to national court powers in cases for damages for the claim security in Regulation (EU) No 1215/2012. The paper presents basic information about general provisions and special jurisdiction. The study is focused on damages for the claim security in the Polish civil procedure and the essentially legal meaning of tort, delict or quasi-delict in European civil law. An interpretation of the aforementioned subjects in the jurisdiction of Polish courts and the Court of Justice is presented. The author tries to answer the question of whether a person domiciled in one Member State may be sued in another Member State as regards as a civil claim for damages for the claim security awarded and carried out in another Member State.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Golak, M. W. (2016). Jurysdykcja w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 6, 347-356. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.22
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Borchardt K.-D., The ABC of European Union law, Brussels 2010.
 2. Głodowski W., Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, „Kwartalnik ADR” 2009, nr 1(5).
 3. Gmurzyńska E., Mediacja – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, [w:] Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka, teoria, perspektywy, red. A. Torbus, Warszawa 2015.
 4. Gołaczyński J., Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 5. Iżykowski M., Naprawienie szkody wyrządzonej zabezpieczeniem, „Palestra” 1979, nr 10.
 6. Jagodziński M., Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia, [w:] Księga dla naszych kolegów, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.
 7. Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Część II. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 3.
 8. Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1215/2012. Komentarz, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2015.
 9. Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2004, nr 7817.
 10. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 2008.
 11. KPC. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 1997.
 12. KPC, t. II, Komentarz do art. 730–1088, red. J. Jankowski, Warszawa 2013; Olejniczak A., Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006.
 13. Polska 2015. Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa 2015.
 14. Rylski P., Pojęcie „miejsce zdarzenia wywołującego szkodę” w sprawach deliktowych na podstawie art. 5 pkt 3 rozporządzenia 44/01, „Studia Iuridica” 2007, nr 47.
 15. Stępień M., Nowe rozporządzenie Bruksela I z punktu widzenia przedsiębiorców, [w:] Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, red. T. Kocowski, J. Gola, Wrocław 2014.
 16. Świerczyński M., Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013.
 17. Weitz K., Projektowane zmiany rozporządzenia nr 44/2001, [w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red. P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2012.
 18. Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,Warszawa 2008.