Wspomnienie roli, jaką odegrał profesor Władysław Kuraszkiewicz w początkowym okresie białorutenistycznych badań gwaroznawczych w Polsce

Main Article Content

Elżbieta Smułkowa

Abstrakt

Post-war research on Belarusian dialects in Poland using linguistic geography methods was launched in the 1950s by Prof. Antonina Obrębska-Jabłońska and her associates at the Polish-Soviet Institute in Warsaw. Before long, the institute’s Eastern Slavic sections were transferred to the Slavic Studies Unit of the Polish Academy of Sciences, where this work was continued. The main source of information on Eastern Slavic dialects between the Bug and Narew rivers, i.e. in the southern part of the area planned to be included in field studies, was Władysław  Kuraszkiewicz’s article from 1939. In this work the Professor discussed the accentually determined development of Belarusian and Ukrainian diphthongs and the position-dependent depalatalization of consonants as well as mentioning preserved relics of infinitive forms of the it’`ie and peč`ye type, which in a subsequent work he explained as being a relic of the Jatzvingian (Yotvingian) language. The present paper highlights the merits of the distinguished Polish Slavic studies scholar, Professor Władysław Kuraszkiewicz, as a person, researcher and teacher.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smułkowa, E. (2018). Wspomnienie roli, jaką odegrał profesor Władysław Kuraszkiewicz w początkowym okresie białorutenistycznych badań gwaroznawczych w Polsce. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 273-279. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.17
Dział
Historia nauki
Biogram autora

Elżbieta Smułkowa, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa – em. prof. zwyczajny UW; zainteresowania naukowe: pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie i litewskie w aspekcie interdyscyplinarnym, fonetyka i fonologia, akcentologia, leksykologia.

Bibliografia

  1. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (1980), t. 1, red. Stanisław Glinka, Antonina Obrębska-Jabłońska, Janusz Siatkowski, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
  2. Endzelīns Jānis (1922), Lettische Grammatik, Kommisionsverlag A. Gulbis, Riga.
  3. Glinka Stanisław (1960), Granica językowa i przykłady zróżnicowania językowego gwar białoruskich Białostocczyzny, „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN”, z. 3, s. 36–45.
  4. Kuraszkiewicz Władysław (1939), „Sprawozdania Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 2, s. 16, mapa.
  5. Kuraszkiewicz Władysław (1985), Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, PWN, Warszawa.
  6. Kuraszkiewicz Władysław (2008), W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej, wstęp i dobór tekstów Bogdan Walczak, PTPN, Poznań.
  7. Kurschat Friedrich (1876), Grammatik der litauischen Sprache, Halle.
  8. Otrębski Jan (1934), Wschodnio-litewskie narzecze twereckie, cz. 1 i 3, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.