Integracja językowa w dziejach polszczyzny
PDF

Słowa kluczowe

hymn
song
hagionymy
religious language

Jak cytować

Dubisz, S. (2013). Integracja językowa w dziejach polszczyzny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 85–97. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.9

Abstrakt

The author has been for a longer time making excerpts from church hymns used in Roman Catholic priests’ prayers (breviaries) and liturgy, as well as in church songs. The excerpted material relates to (artistic) designations of Mother of God, Christ, Holy Ghost, and the Saints (cf. footnotes in the article). In this way, the article describes the names of persons in the Holy Trinity. The collection is of use as philological documentation, for historical research in European and Polish piety, and as help for preachers, religious instructors, and Christian literary authors.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.9
PDF

Bibliografia

J. Baudouin de Courtenay, Zarys historii języka polskiego, Warszawa 1922, w: J. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, t. 5.

S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy), t. 1, Warszawa 2002.

S. Dubisz, Charakterystyka doby staropolskiej w rozwoju języka polskiego, w: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Warszawa 2003.

S. Dubisz, Problemy periodyzacji dziejów języka polskiego, w: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa 2006.

S. Dubisz, Uwarunkowania ewolucji odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach polszczyzny, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2011, 57.

S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, rozprawy, rozważania), t. 3, Warszawa 2012.

T. Milewski, Główne etapy rozwoju polskiego języka literackiego, w: Z zagadnień języko-znawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa 1969.

K. Maćkowiak, U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Poznań 2011.

W. Lubaś, Kultura językowa Polaków, w: Język – Kultura – Społeczeństwo. Wybór studiów i materiałów, red. S. Dubisz, Warszawa 1990.

K. Nitsch, Dialekty języka polskiego, Kraków 1923.

B. Wieczorkiewicz, Gwara warszawska dawniej i dziś, Warszawa 1966.

Z. Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa – Kraków 1985.

Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa – Poznań 1997.

S. Jodłowski, Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.

Z. Zagórski, O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina, Wrocław 1991.

Z. Zagórski, O badaniach integracji w zakresie świadomości językowej, Wrocław 1982.

M. Karaś, Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych, „Język Polski” 1958.

M. Szymczak, Nowe mieszane dialekty słowiańskie, „Poradnik Językowy” 1973, z. 5–6.

E. Homa, Współczesne gwary Pomorza Środkowego. Studium socjolingwistyczne, Słupsk 1979.

Materiały z II ogólnopolskiej językoznawczej konferencji naukowej na temat „35-lecie polszczyzny na Pomorzu Zachodnim i jej integracja z językiem ogólnopolskim”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 3–4 grudnia 1979 r., red. J. Węgier, „Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie” nr 38: „Prace Wydziału Humanistycznego” nr 11, 1982.

Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. E. Homa, Zielona Góra 1998.

E. Homa, Wstęp, w: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. E. Homa, Zielona Góra 1998.

H. Kurkowska, Próba charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego, w: Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Warszawa 1981.

W. Lubaś, Społeczne uwarunkowania rozwoju polszczyzny w czterdziestoleciu Polski Ludowej, w: Słowo piękne i prawdziwe. Materiały kongresowe, red. S. Urbańczyk, Warszawa 1987.

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.

S. Grabias, Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, „Język Polski” 1974, z. 1.

T. Skubalanka, Założenia analizy stylistycznej, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.

W. Pisarek, Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław 1978.

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Opole 1978.

T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984.

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

S. Dubisz, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945–1975), Wrocław 1986.