Konotacyjne i asocjacyjne właściwości określeń identyfikujących barwy (na przykładzie nazw farb ściennych)

Main Article Content

Magdalena Graf

Abstrakt

The article analyses the names that define colours of interior wall paints that are currently available on the Polish market. The results of the analysis are then used to identify and discuss substantial problems that accompany unequivocal classification of these descriptions (descriptors) into a delimitatrion of the category of proper names. More detailed analyses, approaching the available linguistic material from the perspective of their marketing value and function, have made it possible to reveal the manifestations of the ritualisation of language, and to provide a typology for the most frequently used themes employed by creators of names, such as “closeness to nature” or “virtual journey” that, in the process of perception, provoke and enhance particular associations in the recipient’s consciousness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia onomastyczne
Biogram autora

Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Magdalena Graf, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: onomastyka literacka (nazewnictwo w literaturze XX wieku i w prozie współczesnej) i uzualna (urbanonimia, antroponimia), leksykologia.

Bibliografia

  1. E. Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998.
  2. J. Gage, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, Kraków 2010.
  3. M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata, Lublin 2010.
  4. I. Łuc, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice 2010.
  5. M. Rutkowski, Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu, „Onomastica” 2003.
  6. K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 1993.
  7. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001.
  8. B. Walczak, Nazwy firmowe: propria czy appellativa?, w: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000.
  9. A. Wierzbicka, Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, w: eadem, Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.
  10. M. Witaszek-Samborska, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2005.