Normatywna i semantyczna konstrukcja winy w polskim prawie karnym. Językoznawcze uwagi de lege ferenda

Main Article Content

Anna Falana-Jafra

Abstrakt

The aim of the article is to analyse the normative concept of guilt currently adopted by the Polish legislator from the semantic perspective. Under Polish law, imputation of a perpetrator of a criminal act is a prerequisite for incurring criminal liability. The perpetrator who cannot be blamed is not punishable and is not treated as a criminal. The legislator distinguishes two forms of guilt: intentional, which is synonymous with intention, and unintentional. Both intentional and intentional guilt are subject to further gradations in the Act, which often raises serious difficulties in judicial practice. In the article, the author strives to formulate the linguistic postulates de lege ferenda, which helps avoid interpretation doubts by changing the wording of language related to the construction of guilt in criminal law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Anna Falana-Jafra, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J ana Długosza w Częstochowie

mgr Anna Falana-Jafra – magister prawa i filozofii, obecnie doktorantka w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie; zainteresowania badawcze: juryslingwistyka w zakresie polskiego języka prawa i polskiego języka prawniczego, językoznawstwo kognitywne.

Bibliografia

 1. Bańko Mirosław (2007), Słownik języka polskiego, t. 1–6, Wydawnictwo NaukowebPWN, Warszawa.
 2. Bojarski Tadeusz (2015), Środki zabezpieczające, w: tenże, Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 3. Borucka-Arctowa Maria (1967), O społecznym działaniu prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Długosz-Kurczabowa (2016), Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gruza Ewa (2017), Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 6. Kulik Marek, Wąsek Andrzej (2016), Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 60–65.
 7. Kozłowska-Kalisz Patrycja (2019), Zasady odpowiedzialności karnej, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 25–68.
 8. Lachowski Jerzy (2018), Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 201–209.
 9. MacIntyre Alasdair (2019), Krótka historia etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Podczaszy Joanna (2015), Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 4, s. 33–42.
 11. Wołodkiewicz Witold (2009), Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 12. Zoll Andrzej (2016), Zasady odpowiedzialności karnej, w: tenże, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.