Sposoby pozyskiwania życzliwości odbiorców w prośbach o wsparcie na podstawie portalu Siepomaga.pl

Main Article Content

Dorota Szagun

Abstrakt

The subject of the study is a series of advertisements – requests from the Siepomaga.pl website in terms of the method of acquisition of recipients (using Cicero’s captatio benevolentiae principles), convincing and persuading to act through proper selection of rhetorical arguments. The main procedure is to create statements taking into account the common auditorium, bearing the hallmarks of ordinariness. Language structures, toposes, arguments explicitly referring to pathos; the most typical strategies are modesty and raising the value of recipients as a last resort; and toposes: unequal fight against disease, time passing relentlessly as well as causative reasons (support is only a means to obtain priceless values: health and life). A characteristic feature of the requests posted on the Siepomaga.pl website is the presence of various semiotic codes typical for the Internet space, a kind of multimodality of communication in which verbal communication and image coexist. In addition, interaction is an important persuasive element, giving the recipients – the donors – an immediate effect of reward for taking action in the form of satisfaction with the real contribution visible in the account balance bar.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Dorota Szagun, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr  – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski; zainteresowania badawcze: dzieje języka polskiego doby średniopolskiej i nowopolskiej, stylistyka historyczna, dyskurs w polszczyźnie historycznej i współczesnej.

Bibliografia

 1. Borysiewicz Helena (2013), Nauczyć prośby. Zagadnienia interferencji językowo-kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku rosyjskojęzycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, z. 20, s. 159–166.
 2. Burke Kenneth (1977), Tradycyjne zasady retoryki, przeł. Krzysztof Biskupski, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 219–250.
 3. Herman Marek (2009), Pytania retoryczne w exordium i narratio mowy Cycerona „Pro sexto roscio amerino”, „Studia Litteraria Universitatis Jagellonicae Cracoviensis”, z. 4, s. 33–47.
 4. Kamińska-Szmaj Irena (2004), Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, w: Manipulacja w języku, red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 13–27.
 5. Karwowska Anna (2015), Retoryka w dyskursie mody, w: Retoryka w komunikacji specjalistycznej, red. Maria Załęska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa, s. 241–261.
 6. Lewiński Piotr (1999), Retoryka reklamy, Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 7. Lichański Jakub Z. (2000), Retoryka. Od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, DiG, Warszawa.
 8. Łyczywek Roman (1960), Marek T. Cyceron: adwokat rzymski, „Palestra”, t. 4 (9), s. 75–91.
 9. Maćkiewicz Jolanta (2017), Multimodalność a perswazja (na przykładzie tygodników opinii), w: Język – obraz – dyskurs, red. Marek Cieszkowski, Anna Kapuścińska, Jacek Szczepaniak, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, s. 17–26.
 10. Pataj Magdalena (2019), Techniki perswazji w kampaniach 1% w Polsce – analiza wybranych przykładów, „Res Rhetorica”, t. 6 (3), s. 19–33.
 11. Perelman Chaim (2004), Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. Mieczysław Chomicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.