Z badań nad Biłgorajem. Weryfikacja i dopełnienie

Main Article Content

Władysław Makarski

Abstrakt

The article presents the state of research into the toponym Biłgoraj: initially incorrectly interpreted as a topographic name consisting of the segment Biel- “swamp” (>Ukrainian Bił-) and the morpheme -goraj “mountainous terrain”. Another interpretation of this toponym says that this name is memorial and physiographic in nature, with its first physiographic part coming from the local adjective *bieły (in general Polish biały “white”), shortened to Bieł- (>Ukrainian Bił-), referring to the first part of the name of the river *Bieła Łada < Biała Łada, which Biłgoraj is located on, and the second morpheme – the memorial one taken from the name of a nearby settlement Goraj, which was the seat of the ancestors of Adam Gorajski, the founder of Biłgoraj, a settlement also located on the river Biała Łada.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Makarski , W. (2021). Z badań nad Biłgorajem. Weryfikacja i dopełnienie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 285-297. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.17
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną
Biogram autora

Władysław Makarski , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Władysław Makarski [ORCID: 0000-0002-8275-5778] – emerytowany pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1964–2014), Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu (1995–2004) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu (2005–2012) (dziś Akademia Zamojska), kierownik Katedry Języka Polskiego (1998–2014), członek Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (2004–2014); zainteresowania badawcze: wybrane problemy składniowe i leksykalne, glottodydaktyka, przede wszystkim onomastyka w jej różnorakich aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem onimii pogranicza polsko-ukraińskiego.

Referencje

 1. Bondyra Wiesław (1992), Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin – Zamość.
 2. Czopek Barbara (1988), Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław.
 3. Kosyl Czesław (1978), Nazwy miejscowe województwa lubelskiego, Wrocław.
 4. Łoś Jan (1922–1927), Gramatyka polska, cz. 1–3, Lwów.
 5. Malec Maria (2003), Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa.
 6. Makarski Władysław (1999), Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin.
 7. Makarski Władysław (2015), Z metodologii badań nazw niejasnych i niejednoznacznych, w: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych, red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin – Włodawa, s. 215–226.
 8. Markiewicz Jerzy, Szczygieł Ryszard, Śladkowski Wiesław (1985), Dzieje Biłgoraja, Lublin.
 9. Mazur Jan (1977–1978), Gwary okolic Biłgoraja, cz. 1–2, Wrocław.
 10. Rymut Kazimierz, Czopek Barbara, Bijak Urszula, red. (1996–2018), Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. 1–15, Kraków.
 11. Niedźwiedź Józef (2003), Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość.
 12. Pawłowski Artur (2000), Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wyżyna Wołyńska (część polska). Przewodnik turystyczny, wyd. 2 zm. i rozszerz., Warszawa.
 13. Rieger Janusz (1969), Nazwy wodne dorzecza Sanu, Wrocław.
 14. Rospond Stanisław (1984), Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław.
 15. Rymut Kazimierz (1980), Nawy miast Polski, Wrocław.
 16. Rysiewicz Zygmunt (1964), Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
 17. Sławski Franciszek (1974), Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, w: Słownik prasłowiański, red. Franciszek Sławski, t. 1, Wrocław, s. 43–141.
 18. Szewelow Jurij (2002), Istoryczna fonołohija ukrajins’koji mowy, Charkiw.
 19. Szymczak Mieczysław, red. (1978–1981), Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa.
 20. Warchoł Stefan (1964), Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin.