Słownik języka Jana Chryzostoma Paska odczytany feministycznie

Main Article Content

Katarzyna Sobolewska

Abstrakt

The feminist interpretation of The Dictionary of the language of Jan Chryzostom Pasek consisted in searching for information on the status and position of women during the baroque period, and in tracing these lexicographic tools, which revealed the hierarchy of gender related values employed by its editors. The analysis focused on lexicographic articles describing persons of female gender in juxtaposition with their male counterparts. The Dictionary reflects all of the central features of patriarchal culture of Polish Sarmatia and the entailed asymmetry of gender roles. However, as the gender category has not been sufficiently accounted for in the lexicographic treatment of personal nouns, The Dictionary does not appreciate some of the cultural content.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobolewska, K. (2016). Słownik języka Jana Chryzostoma Paska odczytany feministycznie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 117-129. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.8
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Katarzyna Sobolewska, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr Katarzyna Sobolewska – Pracownia Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Instytut Języka Polskiego PAN, Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie (założycielka i członkini); zainteresowania naukowe: leksykografia, dialektologia, język Stefana Żeromskiego.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Koneczna Halina, Doroszewski Witold, red. (1965–1973), Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 1–2, Ossolineum, Wrocław. (Skrót: SJPas)
 3. Literatura
 4. Bogucka Maria (1993a), Kwestia kobieca okiem historyka, „Teksty Drugie”, nr 4–5–6, s. 180–184.
 5. Bogucka Maria (1993b), Podstawy staropolskiego świata: patriarchalizm i rodzina, „Problemy”, nr 1, s. 2–10.
 6. Hernas Czesław (1980), Barok, wyd. 4, PWN, Warszawa.
 7. Książek-Bryłowa Władysława (2002), Językowy obraz osób płci żeńskiej we fraszkach Wacława Potockiego, w: Świt i zmierzch baroku, red. Mirosława Hanusiewicz, Justyna Dąbkowska, Adam Karpiński, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 357–379.
 8. Kuchowicz Zbigniew (1990), Postawa wobec kobiety w kulturze szlacheckiej polskiego baroku, w: Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. Barbara Gardzik-Jedynak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 9–40.
 9. Łazińska Barbara, Łaziński Marek (2012), Jeszcze o kobiecie w dawnej polszczyźnie. Wartościowanie i referencja, w: Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, Berliner Slavistische Arbeiten, red. Hanna Burkhardt, Marek Łaziński, Robert Hammel, Berliner Slavistische Arbeiten, Frankfurt, s. 89–98.
 10. Łoziński Władysław (1921), Życie polskie w dawnych wiekach, wyd. 4 uzup., H. Altenberg-Gubrynowicz & Syn, Berliner Slavistische Arbeiten, Lwów.
 11. Miemietz Bärbel (1993), Kto to jest „człowiek”?, „Teksty Drugie”, nr 4–5–6, s. 169–180.
 12. Sajkowski Alojzy (1981), Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 13. Siekierska Krystyna (1976), Słownictwo i typy formacji słowotwórczych w języku Pamiętników J.Ch. Paska, „Polonica”, t. 2, s. 201–214.
 14. Siekierska Krystyna (1992), Rzeczywistość w słownikach Knapiusza i Troca, „Prace Filologiczne”, t. 37, s. 259–268.
 15. Słownik polszczyzny XVII i 1. połowy XVIII wieku (2016), http://sxvii.pl/, [dostęp: 18 kwietnia 2016].
 16. Sobolewska Katarzyna (2010), Leksykograf jako partner historyka literatury, „Prace Filologiczne”, t. 58, s. 379–390.
 17. Wiśniewska Halina (2003), Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.