Wyobraźnia badacza – od serii przekładowej do serii recepcyjnej

Main Article Content

Marta Skwara

Abstrakt

The author addresses the problem of translation series, demonstrating that the rich tradition of creating and researching such series focused mainly on structural and model analyses, and usually isolated translations from other reception phenomena related to a foreign text in a national culture. By shifting the attention from translation-only studies to research in a wider scope of reception of a foreign text, such as intertextual relations of originals/translations with national literature/ culture, comments, and the work performed around a foreign text and its translation (e.g. convention of an editing series, anthology editing, canon creation), the author proposes to introduce three complementary notions: translation series, textualisation series, reception series. The author also discusses the proposals on specific examples derived from the Polish reception of Walt Whitman’s poetry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skwara, M. (2014). Wyobraźnia badacza – od serii przekładowej do serii recepcyjnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 99-117. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.6
Dział
Wyobraźnia w przekładzie
Biogram autora

Marta Skwara, Uniwersytet Szczeciński. Zakład Kulturoznawstwa i Komparatystyki

profesor US; redaktor naczelna „Rocznika Komparatystycznego” wydawanego od 2010 r. we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Université Libre de Bruxelles, Universität Greifswald oraz Instytutem Sztuki PAN; kierownik Pracowni Komparatystyki Literackiej w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Autorka siedmiu książek (w tym dwóch współautorskich) i ponad sześćdziesięciu artykułów poświęconych przede wszystkim zagadnieniom komparatystyki literackiej i kulturowej, w tym szczególnie europejskiemu i transatlantyckiemu romantyzmowi i modernizmowi.

Bibliografia

 1. Atheno É., Bronson-Ba B.rtlett, Whitman futur, ou l’avenir à venir: „Poets to Come” in French Translation, http://www.whitmanarchive.org/published/foreign/poets/french/intro.html, dostęp: 8 stycznia 2014.
 2. Balcerzan E., Jeszcze o sprawie serii translatorskiej („Majakowski pisał…”), w: idem, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998.
 3. Bieszczadowski M., Wiatr od Hudsonu, „Dziś i jutro” 1955, nr 14.
 4. Brzostowska-Tereszkiewicz T., Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych,„Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4.
 5. Kołodziejczyk E., Poezja w poszukiwaniu intymności, „Teksty Drugie” 2008, nr 3.
 6. Lefevere A., What Is Written Must Be Rewritten, Julius Caesar: Shakespeare, Voltaire, Wieland, Buckingham. Second Hand: Papers on the Theory and Historical Study of Literary Translation, „ALW Cahier” 1985, nr 3.
 7. Lefevere A., Why Waste Our Time on Rewriters? The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradigm, w: The Manipulation of Literature. Studies
 8. in Literary Translation, red. T. Hermans, London – Sydney 1985.
 9. Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.
 10. Milosz C., The Collected Poems, 1931–1987, New York 1988.
 11. Miłość jest wszystkim, co istnieje. Antologia w wyborze i przekładzie Stanisława Barańczaka, Poznań 1992.
 12. Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych w 8 stuleci; tłum., wybór, oprac. S. Barańczak, Kraków 1993.
 13. Od Walta Whitmana do Boba Dylana. Antologia poezji amerykańskiej, tłum., oprac. S. Barańczak, Kraków 1998.
 14. Skwara M., „Barbaric yawp” in Polish, „Rocznik Komparatystyczny” 2013, nr 4.
 15. Skwara M., „Polski Whitman”. O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej,
 16. Kraków 2010.
 17. Skwara M., Stara i nowa komparatystyka literacka, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.
 18. Skwara M., The Reception of Literary Works in Literary Works: On the Role of Intellectuals, w: Beyond Binarisms. Discontinuities and Displacements: Studies in Comparative Literature, red. E.F. Coutinho, Rio de Janeiro 2009.
 19. Szuba A., Posłowie, w: W. Whitman, Pieśń o sobie, wybór, tłum., posłowie A. Szuba, Kraków 1992.
 20. Whitman W., Kim ostatecznie jestem. Poezje wybrane, tłum., wprow. K. Boczkowski, Kraków 2003.
 21. Żeromski S., Dzieje grzechu, w: idem, Dzieła, t. 7: Powieści, Warszawa 1956.
 22. Skwara M., Intertekstualność a interkulturowość – perspektywa filologiczna, w: Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, t. 1, Kraków 2010.