Jan Lechoń: wiatr nocy, rysunek rdzy (na marginesie wiersza Stara Warszawa)
PDF

Słowa kluczowe

Jan Lechoń
analysis
interpretation
poem

Jak cytować

Próchniak, P. (2010). Jan Lechoń: wiatr nocy, rysunek rdzy (na marginesie wiersza Stara Warszawa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 67–80. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.5

Abstrakt

The present sketch proposes an aspectual analysis and interpretation of the poem Stara Warszawa by Jan Lechoń. The author of the sketch is interested in architectonics of the world revealed and rendered in the poem, in a complex and intricate network of relations in which the poem establishes, maintains, develops and interacts with other cultural texts, as well as its existentialist dimension. The basic frame of reference for the last mentioned issue is the friendship shared by Lechoń and Stanisław Baliński.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.5
PDF

Bibliografia

Baliński S., Magnetofonowy zapis wspomnień, nagranie M. Pytasz, 21 grudnia 1981, taśma A, cyt. za: E. Pytasz, M. Pytasz, Stanisława Balińskiego droga do Skamandra, w: Studia o twórczości Stanisława Balińskiego, red. I. Opacki, M. Pytasz, Katowice 1984, „Skamander”, t. 4, s. 12.

Baliński S., Melodie dzieciństwa, „Wiadomości” 1956, nr 31.

Baliński S., Trzy poematy o Warszawie, Londyn 1945. Wierzyński K., O poezji Lechonia, w: Pamięci Jana Lechonia, Londyn 1958.

Calasso R., Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, wprow. J. Brodski, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 1995.

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998.

Lechoń J., Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990.

Lechoń J., Poezje zebrane, Londyn 1954.

Listy Jana Lechonia do Stanisława Balińskiego, oprac. T. Januszewski, „Kresy” 1998, nr 3.

Polskie pieśni i piosenki. Śpiewnik polski, wybór, oprac. A. Wójcicki, J. Cieślak, Warszawa 1989.

Trzeci Śpiewnik domowy Stanisława Moniuszki, oprac. W. Rzepko, nr 7, Warszawa 1897.

Straszny dwór (opera w 4. aktach, z których pierwszy w dwóch odsłonach), muzyka S. Moniuszki, słowa J. Chęcińskiego, Warszawa 1865.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.