O sztuce „nieczystej”, różnie rozumianych obrazach i konkurencyjnych modelach ich interpretacji
PDF

Słowa kluczowe

image
the visual
French pictorial semiology
defining monopolies

Jak cytować

Stankowska, A. (2017). O sztuce „nieczystej”, różnie rozumianych obrazach i konkurencyjnych modelach ich interpretacji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 29–54. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.2

Abstrakt

The paper is devoted to the chosen aspects of varied models of defining the image and research practices created by the contemporary art studies – Visual Culture Studies,  anthropologically oriented Bildwissenschaft  and the French pictorial semiology. What they all have in common is interdisciplinarity that constitutes a response to the „impurity” of art, trespassing its own borders, being autocritical and exposing not only the artistic, but also political, religious, existential and biological status of the image.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.2
PDF

Bibliografia

Agamben Giorgio (2007), Aby Warburg i „nauka bezimienna”, przeł. i komentarzami opatrzył Krzysztof Rutkowski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 3-4 (278-279), 277-286.

Bal Mieke (2006), Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, przeł. Mariusz Bryl, „Artium Quastiones”, nr XVII, 295-331.

Bal Mieke (2012), Czytanie sztuki?, przeł. Maciej Maryl, „Teksty Drugie”, nr 1-2 (133-134), 39-58.

Balbus Stanisław (2002), Od tekstu do „tekstu” (i z powrotem), w: Sporne i bezsporne problemy współczesnego literaturoznawstwa, red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Bałus Wojciech (2010), Dlaczego Warburg?, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 2 (8), 25-39.

Belting Hans (1987), The End of the History of Art, przeł. Christopher S. Wood, Chicago [Stany Zjednoczone].

Belting Hans (2012), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. Mariusz Bryl, TAiWPN Universitas, Kraków.

Białostocki Jan (1971), Posłowie. Erwin Panofsky (1892-1968) myśliciel, historyk, człowiek, w: Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Jan Białostocki, PIW, Warszawa, 407-410.

Białostocki Jan (2008), Symbole i obrazy, w: Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. Alicja Kuczyńska, TAiWPN Universitas, Kraków, s. 65-97.

Boehm Gottfried (2014), O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik, red. Daria Kołacka, TAiWPN Universitas, Kraków.

Bolecki Włodzimierz (1981), Społeczne ramy lektury, „Teksty”, nr 3 (57),

-134.

Damisch Hubert (1977), Huit thèses pour (ou contre?) une sémiologie de la peinture, „Marcula”, nr 2.

Danto Arthur C. (2013), Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, przeł. Mateusz Salwa, TAiWPN Universitas, Kraków.

Dziamski Grzegorz (2009), Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań.

Eliade Mircea (1970), Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybrał Marcin Czerwiński, przeł. Anna Tatarkiewicz, PIW, Warszawa.

Geertz Cliford (1997), Historia i antropologia, „Konteksty”, nr 1-2.

Kubler George (1970), Kształt czasu: uwagi o historii rzeczy, przeł. Jacek Hołówka, PIW, Warszawa 1970.

Leśniak Andrzej (2013), Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Marin Louis (1971), Éléments pour une sémiologie picturale, w: tegoż, Études sémiologiques. Écritures, peintures, klincksieck, Paris [Francja].

Marin Louis (1973), L’oeuvre d’art et les sciences humaines, w: Encyclopaedia Universalis: Organum, vol. 17, Paris [Francja].

Mitchell William J. Thomas (2009), Zwrot piktorialny, „Kultura Popularna”, nr. 1 (23), 4-19.

Mitchell William J. Thomas (2006), Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej, przeł. Mariusz Bryl, „Artium Quaestiones”, nr XVII, 273-294.

Piotrowski Piotr (1999), Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Saxl Fritz (1976), Po co nam historia sztuki?, przeł. K. Kamińska, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce: dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, wybrał, przeł., przejrzał i wstępem opatrzył Jan Białostocki, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Stankowska Agata (2013), „Wizja przeciw równaniu”. Wokół

popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą, Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Stoichita Victor I. (2011), Ustanowienie obrazu. Meta malarstwo u progu ery nowoczesnej, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Wichrowski Marek (1995), Spór o naturę procesu historycznego (od hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Zeidler-Janiszewska Anna (2006), Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie”, nr 4 (100), 9-29.