Szkic o współczesnej narratologii
PDF

Słowa kluczowe

contemporary narratology
rhetoric
poetics

Abstrakt

The article discusses the issues of contemporary narratology. The author assumes that narratology is inextricably linked to poetics and rhetoric. The object of narratology is cultural space, which is created by texts in a particular rhetorical modality. However, its reflections includes subjects such as communication strategies and discursive practices. Each narrative discourse involves combining referential and communication events. According to the author, such a view of contemporary narratology opens up a number of new interpretation possibilities.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.21
PDF

Bibliografia

Awierincew S.S., Płutarch i anticznaja biografija, Moskwa 1973.

Awierincew S.S., Pritcza, [w:] Litieraturnyj encykłopiediczeskijsłowar, Moskwa 1987.

Bachtin M.M., Dostojewski. 1961, przeł. B. Żyłko, „Odra” 2001, nr 1.

Bachtin M.M., Litieraturno-kriticzeskije statji, Moskwa 1986.

Bachtin M.M., Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.

Bachtin M.M., „Słowo o wyprawie Igora” w historii epopei, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, [w:] Ja-Inny. Wokół Bachtina, Antologia, t. 1, red. D. Ulicka, Kraków 2009.

Bachtin M.M., Sobranije soczinienij w 7 tomach, t. 5, Moskwa 1993.

Benjamin W., Le Narrateur, [w:] Poesie et Revolution, Paris 1971.

Brojtman S.N., Istoriczeskaja poetika, Moskwa 2001.

Chaliziew W. Je., Siużet, [w:] Wwiedienije w litieraturowiedienije. Litieraturnoje proizwiedienije: osnownyje poniatija i tierminy, Moskwa 1999.

Danto A.C., Analytical Philosophy of History, Cambridge 1965.

Eliade M., Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

Eliade M., Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998.

Freudenberg O.M., Mit i literatura starożytności, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, [w:] Semantyka kultury, red. D. Ulicka, Kraków 2005.

Frezier Dż.Dż., Zołotaja wietwʹ, Moskwa 1980.

Friedemann K., Die Rolle des Erzahlers in der Epik, Berlin 1910.

Greimas A.J., Courtes J., Semiotique: Dictionnaire raisonne de la theorie du langage, Paris 1979.

Grincer P.A., Driewnieindijskij epos, Moskwa 1974.

Hegel G.W., Wykłady o estetyce, t. 3, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1967.

Husserl E., Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1989.

Iser W., Der Akt des Lesens. Theorie asthetischer Wirkung, München 1976.

Łotman J., Semiosfera i problem fabuły, przeł. B. Żyłko, [w:] tegoż, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2008.

Łotman J., Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984.

Mandelsztam O., Słowo i kultura, przeł. R. Przybylski, Warszawa 1972.

Mink L.O., Philosophical Analysis and Historical Understanding, „The Review of Metaphysics” 1968, vol. 20.

O dani chazarskiej, [w:] Powieść minionych lat, przeł. i oprac. F. Sielicki, Wrocław 1999.

Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L., Traite de l’argumentation. La nouvelle rhetorique, Paris 1958.

Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003.

Richards I.A., The Philosophy of Rhetoric, London 1936.

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. 1, Intryga i historyczna opowieść, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 2008.

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. 2, Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, przeł. J. Jakubowski, Kraków 2008.

Schmid W., Der Textuafbau in den Erzahlungen Dostogewskijs, Munhen 1973.

Szmid W., Narratołogija, Moskwa 2008.

Szmid W., Proza kak poezija, Sankt-Peterburg 1998.

Tamarczenko N.D., Powiestwowanije, [w:] Wwiedienije w litieraturowiedienije. Litieraturnoje proizwiedienije: osnownyje poniatija i tierminy, Мoskwa 1999.

Tamarczenko N.D., Princyp kumulacyi w istorii siużeta (K postanowkie problemy), [w:] Cełostnostʹ litieraturnogo proizwiedienija kak problema istoriczeskoj poetiki, Kiemierowo 1986.

Tamarczenko N.D., Russkij kłassiczeskij roman XIX wieka: problemy poetiki i tipołogii żanra, Moskwa 1977.

Tamarczenko N.D., Sobytije, [w:] Litieraturowiedczeskije tierminy (matieriały k słowariu), wyp. 2, Kołomna 1999.

Tiupa W.I., Paradigmalnyj archieosiużet w tiekstach Puszkina, [w:] Ars interpretandi, Nowosibirsk 1997.

Toporow W.N., Driewo mirowoje, [w:] Mify narodow mira: Encykłopiedija, t. 1, Moskwa 1999.

Turner V., Proces rytualny. Struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, Warszawa 2010, rozdz. 3.

wan Diejk T.A., Jazyk, poznanije, kommunikacija, Moskwa 1989.

White H., Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century, Baltimore–London 1973.

Zielinskij F., Iz żyzni idiej, cz. 2, Sankt-Pietierburg 1926.

Żenett Ż., Raboty po poetikie. Figury, t. 2, Moskwa 1998.