Postmodernizm jako kryzys mentalny
PDF

Słowa kluczowe

postmodern
crisis mentality
rhizome
discursive formation

Abstrakt

The article is devoted to the crisis situation of postmodernism. The author assumes that the crisis of postmodernism is a historical process phenomenon and therefore inevitable. The postmodernism of the last decades of the 20th century is presented as most probably the last crisis of the post-rhetoric formation in its culture-creating productivity. The author believes that the recessive reconstruction of the dominant role of authority’s discourse with its imperative, legislative and regulatory competencies, or neo-rhetorical breakthrough of the convergent mentality leading to the domination in people’s spiritual lives as more or less likely scenarios for the further development of the historical situation together with the surging globalism of the human civilization may prove to be universally significant. Moreover, the author focuses on the media tools used to carry out each discursive formation. Those tools open up unique possibilities for executing the neo-rhetorical impulse towards the universal solidarization of life.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.20
PDF

Bibliografia

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Deleuze G., Guattari F., Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1–3.

Eco U., Innovation et répétition: entre esthétique moderne et post-moderne, „Reseaux” 1994, nr 68.

Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2006.

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przekł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000.

Interwju О.В. Wajnsztejn s Ż. Derrida, „Mirowoje driewo” 1992, nr 1.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1964.

Lévinas E., Autrement que savoir, Paris 1988.

Lévinas E., En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1964.

Mandelsztam O., Gdzie jęk w okowach skuty, gdzie spętanie, przeł. M. Jasturn, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, wyb. M. Leśniewska, Kraków 1983.

Orłow G., Driewo muziki, Sowietskij kompozitor, Sankt-Pietierburg–Waszington 1992.

Pêcheux M., Les vérités de La Police, Paris 1975.

Peirce Ch.S., Klasyfikacje znaków, przeł. R. Mirek, [w:] Ch.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, wyb. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1997.

Rikior P., Konflikt intierprietacji, Moskwa 1995.

Smirnow I.P., Bytije i tworczestwo, Sankt-Pietierburg 1996.