(Post)archaiczność obrazu
PDF

Słowa kluczowe

Greece
archaicity
image
postmodernity

Jak cytować

Borowicz , S. (2020). (Post)archaiczność obrazu. Przestrzenie Teorii, (33), 149–167. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.7

Abstrakt

The proximity of the late archaic Greek philosophical breakthrough and postmodernity relies on the analogy of a media and intellectual revolution that takes place in both periods. Greek culture of the 6th and early 5th century BCE gradually moves from orality to literacy, from performativity and affection towards an intellectual view of the world and reflective being, from a world that is shared with non-human beings to the world of human monody. Modernity, however, seems to reverse these trends. Nevertheless, we do not go into the past but reach a higher level of archaicity. From this point of view, postmodernity becomes postarchaicity; this is a chance that in the moment of historical contiguity, vivisection of our culture will reveal still active common places, allowing us to explore images before the metaphysical era. The starting point of the analysis is the question
“What is the image?” posed by Maurice Blanchot and his extremely insightful answer to this question.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.7
PDF

Bibliografia

Anderson B., Harrison P., The Promise of Non-Representational Theories, [w:] Taking-place: Non-Representational Theories and Geography, red. B. Anderson, P. Harrison, Farnham 2010.

Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983.

Barańska K., Co wystawa czyni? Co czyni wystawę?, [w:] Sacrum i sztuka. Życie i sztuka, red. B. Major, J. Matyja, Częstochowa 2004, s. 283–290.

Barański J., Dyskurs gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii przedmiotu muzealnego, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008, s. 261–298.

Barthes R., Mit dzisiaj, [w:] tegoż, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.

Barthes R., Mit i znak, przeł. J. Błoński, Warszawa 1970.

Bauman Z., Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.

Beekes R., Etymological Dictionary of Greek, Leiden–Boston 2010.

Blanchot M., Dwie wersje wyobrażonego, [w:] tegoż, Przestrzeń literacka, przeł. T. Falkowski, Warszawa 2016.

Bomhard A., A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics. With Special Reference to Indo-European, Florence 2018.

Borowicz S., Reliefy rozmazane. Rzeczy i obrazy w kulturze dawnej Grecji, Kraków 2020.

Chaberski M., Asamblaże, asamblaże. Doświadczenie w zamglonym antropocenie, Kraków 2019.

Davison J.A., Peisistratus and Homer, „Transactions of the American Philological Association” 1955, nr 86, s. 1–21.

DeLanda M., A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity, Bloomsbury 2006.

Dolphij R. van, Tuin I. van der, Nowy materializm – wywiady i kartografie, przekł. zbiorowy, Gdańsk–Poznań–Warszawa 2018.

Elias N., Zaangażowanie i neutralność, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2003.

Erler M., Platona krytyka pisma / oralności oraz teoria pryncypiów, przeł. M.A. Wesoły, „Peitho” 2015, nr 6.

Gadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.

Gibson J.J., The Perception of the Visual World, Boston 1950.

Gibson J.J., The Theory of Affordances, [w:] Perceiving, Acting, and Knowing. Toward an Ecological Psychology, red. R. Shaw, J. Bransford, Hillsdale 1977, s. 67–82.

Goodman N., Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1997.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.

Heidegger M., O źródle dzieła sztuki, przeł. L. Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia” 1992, nr 5, s. 9–67.

Kember S., Żylińska J., Life after New Media, Mediation as Vital Process, Cambridge–London 2012.

Kmita J., Magiczne źródło kultury, „Odra” 1984, nr 4.

Kowalski A.P., Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei, Poznań 2001.

Kowalski A.P., O procesach dysolucji w kulturze, „Filo-Sofija” 2017, nr 1, s. 469–480.

Lévy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1992.

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2008.

Maj K., Czas światoodczucia. Immersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie” 2015, nr 3, s. 368–394.

Malabou C., Plastyczność u zmierzchu pisma. Dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja, przeł. P. Skalski, Warszawa 2018.

Mamzer H., Złudne nadzieje na powrót do archaicznego doświadczenia «estetycznego», [w:] Estetyka w archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności, red. D. Minta-Tworzowska, Gdańsk 2018.

Mazurowski R., Yartah T., Tell Qaramel Excavations, 2001, „Polish Archaeology in the Mediterranean” 2002, nr 13.

Moraczewski K., Poza teorię krytyczną, [w:] Tropem Nietzscheańskiego kłamstwa słów, red. J. Kmita, Poznań 1999, s. 67–96.

Nacher A., Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016.

Nacher A., Obraz nie jest rzeczą, [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Łódź 2015.

Pałubicka A., Ponowoczesność i humanistyka, [w:] Estetyka w archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności, red. D. Minta-Tworzowska, Gdańsk 2018.

Smyth H.W., A Greek Grammar for Colleges, New York 1920.

Stankiewicz P., Umysł ograbiony, „Kultura Współczesna” 2001, nr 4, s. 55–65.

Stoichita V., Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowoczesnej, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Gdańsk 2011.

Vaan M. de, Etymological Dictionary of Latin, and the Other Italic Languages, Leiden–Boston 2008.

Valéry P., Regards sur le monde actuel, Paris 2018.

Viveiros de Castro E., Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, Paris 2009.

Wergiliusz, Eneida, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1998.

Wesoły M., Ku semantycznej interpretacji kategorii Arystotelesa, „Studia Metodologiczne” 1983, nr 22, s. 22–50.