Bruno Schulz i muzyka. Exordium
PDF

Słowa kluczowe

music
literature
Bruno Schulz
interwar period

Abstrakt

The aim of the article is to answer the question whether there are any connections between Bruno Schulz’s prose and the art of sounds, and how music is present in his prose. It is also the first recognition of this issue in his work, compiling the previous fragmentary opinions of scholars of Schulz’s work on this subject.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.3
PDF

Bibliografia

Ambros A.W., Die Grenzen der Musik und Poesie. Eine Studie zur Aesthetik der Tonkunst, Prague 1856.

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H-Janaszek-Ivanićkova, Warszawa 1997.

Badyda E., Słownik języka Brunona Schulza?, „Schulz/Forum” 2018, nr 11.

Barańczak A., Poetycka muzykologia, „Teksty” 1972, nr 3.

Bernstein L., The Unanswered Question: Six Talks at Harvard, Cambridge 1976.

Bolecki W., Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1982.

Bristiger M., Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, Warszawa 1986.

Brown C.S., Music and Literature: A Comparison of the Arts, Athens 1948.

Combarieugo J., Les rapports de la musique et de la poésie considérées au point de vue de l’expression, Paris 1894.

Comparative Literature: Method and Perspective, red. N.P. Stallknecht, H. Frenz, Carbondale 1961.

Ficowski J., Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002.

Genette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński, A. Milecki, Gdańsk 2014.

Głowiński M., Muzyka w powieści, „Teksty: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja” 1980, nr 2.

Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki: Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1986, nr 77/4.

Głowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969.

Gondowicz J., Ekfrazy oraz Co słychać, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, t. 73.

Grochowski G., Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000.

Grzymała-Siedlecki A., Etiudy płanetnicze, „Kurier Warszawski” 1934, nr 11.

Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Toruń 2012.

Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.

Hejmej A., Muzyka w literaturze (Perspektywy współczesnych badań), „Teksty Drugie” 2000, nr 4.

Hejmej A., Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej, „Teksty Drugie” 2003, nr 4.

Interrelations of Literature, red. J.P. Barricelli, J. Gibaldi, New York 1982.

Intertekstualność , groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane, t. 5, red. R. Nycz, Kraków 2000.

Iwaszkiewicz J., Pisma muzyczne, Warszawa 1958.

Kaniewska B., Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej, „Pamiętnik Literacki: Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1992, nr 83/3.

Kitowska M., Bruno Schulz. Grafik i literat, „Literatura” 1979, nr 1.

Kitowska M., Czytając „Xięgę Bałwochwalczą”, „Twórczość” 1979, nr 3.

Komparatistik. Jarbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Verleichende Literaturwissenschaft, Heidelberg 2001.

Kossowska I., Schulzowskie rysowanie. Artystyczne persyflaże i powinowactwa, „Sztuka i Kultura” 2014, t. 2, s. 309–352.

List Emila Górskiego do Jerzego Ficowskiego z listopada 1982 roku, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Małczyński B., Bruno Schulz. Komentarze na marginesie muzyki, „Strony” 2010, nr 3/4.

Miklaszewski K., Cena świadomości (Próba analizy opowiadania Bruno Schulza pt. „Pan”), „Ruch Literacki” 1966, nr 6.

Miklaszewski K., O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza (na przykładzie „Sklepów cynamonowych”), „Zeszyty Naukowe UJ”. Prace historycznoliterackie 1971, z. 21.

Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.

Nalewajk Ż., Schulzowskie relacje transtekstualne i kontekstowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, „Schulz/Forum” 2016, nr 8, s. 14–30.

Niesiołowska-Rothertowa Z., „Sklepy cynamonowe”, „Kobieta Współczesna” 1934, nr 5.

Okołowicz S., Śliwka i tacet. O spotkaniach Schulza i Witkacego, „Schulz/Forum” 2016, nr 8.

Ostaszewska D., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000.

„Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2.

Pietrzak W., Bluszcz na ruinach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 27.

Pietrzak W., Rachunek z dwudziestoleciem, Warszawa 1955.

Piwiński L., „Sklepy cynamonowe”, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 6.

Podraza-Kwiatkowska M., O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, „Teksty” 1972, nr 3.

Pogranicza i korespondencje sztuk: studia, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980.

Poprawa A., Wiersze na głos i fortepian. O nowym tomie Stanisława Barańczaka, „Na- Głos” 1995, nr 21.

Prace wybrane M. Głowińskiego, red. R. Nycz, Kraków 1997.

Reimann A.. Muzyczny styl odbioru – muzyczny interpretant – literacka forma muzyczna, „Przestrzenie Teorii” 2012, nr 17.

Rilke R.M., Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1974.

Scher S.P., Verbal Music in German Literature, New Heaven 1968.

Schreyer A., Pan Profesor Bruno Schulz. Notacje, <https://ninateka.pl/film/alfred-szreyer-pan-profesor-bruno-schulz-notacje> [dostęp: 15.09.2019].

Schulz B., Dzieła zebrane, t. 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska W. Bolecki, komentarze, przypisy M. Wójcik, opracowanie językowe P. Sitkiewicz, Gdańsk 2017.

Schulz B., Księga obrazów, zebrał, opracował, komentarzami opatrzył J. Ficowski, Gdańsk 2012.

Schulz B., Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu, zebrał i opracował J. Ficowski, Kraków 1984.

Schulz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, wstęp i opracowanie J. Jarzębski, wyd. 2, Wrocław 1989.

Seweryn A., Poezja „nutami niesiona”. O muzycznej recepcji twórczości Juliusza Słowackiego, Warszawa 2008.

Siwiec M., Niebywałe spojrzenie Apollina. Rainer Maria Rilke – „ogromne hiperbole sztuki” jako źródłowość twórczej przemiany, „Filo-Sofija” 2014, nr 27 (2014/4/I).

Skarbowski J., Literatura – muzyka: zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981.

Słownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2002.

Spencer H., The Origin and Function of Music, [w:] Essays: Scientific, Political, and Speculative, London 1891.

Stojanović B., Bruno Schulz a Schulzoidzi, <http://www.brunoschulz.org/sulcoidi-m.html#muzyka> [dostęp: 10.06.2017].

Sulikowski A., Twórczość Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934–1976), „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2.

Szlagowska A., Modernistyczny dialog poezji z muzyką w twórczości Rilkego, „Muzykalia” IV, Zeszyt niemiecki 1.

Szpak M., Teledysk do Schulza, <https://www.dwutygodnik.com/artykul/5731-teledysk-do-schulza.html?print=1> [dostęp: 5.05.2020].

Szulc T., Muzyka w dziele literackim, Warszawa 1937.

Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. A. Hejmej, T. Górny, Kraków 2016.

Vogler H., Dwa światy romantyczne. O Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu, „Skamander” 1938, z. 99/101.

Witkiewicz S.I., Twórczość literacka Brunona Schulza, „Pion” 1935, nr 34, nr 35.

Word and Music Studies. Essays on Literature and Music (1967–2004) by Steven Paul Scher, red. W. Bernhart, W. Wolf, Amsterdam–New York 2004.

Wróblewski P., Stylistyczne wykorzystanie brzmieniowej warstwy leksyki (na przykładzie prozy Brunona Schulza), „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, Warszawa 1986.

Zgorzelski C., Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.