Biomitografia zakwestionowana. Sendlerowa. W ukryciu Anny Bikont jako performans tekstualny
PDF

Słowa kluczowe

textual performance
biomythography
historical policy

Jak cytować

Żarnecka, P. (2020). Biomitografia zakwestionowana. Sendlerowa. W ukryciu Anny Bikont jako performans tekstualny. Przestrzenie Teorii, (34), 147–164. https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.6

Abstrakt

The article is a performative interpretation of Sendlerowa. W ukryciu, a biography of Irena Sendlerowa by Anna Bikont. The author of the article presents the biography as a textual performance, whose aim is to contest the well-known image of Irena Sendlerowa (described within the category of biomythography introduced by Michael Benton). The author analyses how Anna Bikont distances herself from the biomythography and reintroduces the parts of Sendlerowa’s biography that had been omitted for years through being incompatible with the role of a national hero. She also evaluates the extent to which biography can serve as a critical tool with respect to Polish historical policy.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.6
PDF

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Bikont A., Sendlerowa. W ukryciu, Wołowiec 2017.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Austin J.L., Mówienie i poznawanie, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa 1993.

Batosik B., Bohaterka przeciwko legendzie, <http://wiez.com.pl/2017/10/30/bohaterka-przeciwko-legendzie/> [dostęp: 7.06.2019].

Benton M., Literary Biography. An Introduction, Hoboken 2015.

Burzyńska A., Dekonstrukcja, polityka i performatyka, Kraków 2013.

Butler J., Żądanie Antygony, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2010.

Cielecki M., Anna Bikont. Sendlerowa. W ukryciu, <https://instytutksiazki.pl/literatura,8,recenzje,25,wszystkie,0,sendlerowa-w-ukryciu,92.html> [dostęp: 7.06.2019].

Czaja M., Nowa humanistyka a performatywność literatury, <http://wakat.sdk.pl/nowa-humanistyka-a-performatywnosc-literatury/> [dostęp: 18.11.2019].

Czerwińska-Rydel A., Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej, Łódź 2018.

Derrida J., Sygnatura, zdarzenie, kontekst, [w:] tegoż, Pismo filozofii, przeł. B. Banasiak, Kraków 1993.

Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008.

Forecki P., Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej, Warszawa 2018.

Grabowski A., Dramatu-pisanie jako performans. Zeznanie sprawcy, [w:] Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, red. E. Bal, W. Świątkowska, Kraków 2013, s. 97–106.

Gross J.T., Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.

Grubowska H., Ta, która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej, Warszawa 2014.

Jędrzejewski P., Brzydka próba uwikłania Ireny Sendlerowej. Szkoda, że Anna Bikont nie potrafiła stanąć ,,ponad”,<https://www.fronda.pl/a/jedrzejewski-brzydka-proba-uwiklania-ireny-sendlerowej-szkoda-ze-anna-bikont-nie-potrafila-stanac-ponad,101882.html> [dostęp: 7.06.2019].

Kącka K., Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania, [w:] Narracje pamięci. Między polityką a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Toruń 2015, s. 59–80.

Kobielska M., Polska pamięć autoafirmacyjna, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s. 358–374.

Kołodziej A., Mowa w (s)tarciu z pismem. Slam poetycki jako przykład symbiozy tekstu i wydarzania, [w:] Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, red. E. Bal, W. Świątkowska, Kraków 2013, s. 89–96.

Krajewska A., Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki, Poznań 2009.

Kubkowski P., „Dosyć nie umiem pisać” – Dzienniczek Faustyny Kowalskiej jako wydarzenie piśmienne i tekstowe, „Teksty Drugie” 2015, nr 4, s. 119–138.

Leociak J., Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010.

Łuczewski M., Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności, Kraków 2017.

Małochleb P., Strategia księgowej, <http://malyformat.com/2018/06/strategia-ksiegowej/> [dostęp: 7.06.2019].

Mayer J., Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sendlerowej, przeł. R. Stiller, Warszawa 2013.

Mieszkowska A., Historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2018.

Mieszkowska A., Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2004.

Mitosek Z., Mimesis krytyczna, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 77–95.

Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008.

Nowak E., Kto uratował jedno życie. Historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2018.

Ostrowicka B., Irena Sendlerowa. Magiczny koralik, Warszawa 2018.

Sendlerowa I., Ci, którzy pomagali Żydom. (Wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1963, nr 45–46, s. 234–247.

Sugiera M., Pytania o dramat, „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2, s. 60–71.

Tokarska-Bakir J., Polska kolej podziemna – Sendlerowa dla dorosłych, <http://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,22322905,polska-kolej-podziemna-sendlerowa-dla-doroslych.html> [dostęp: 7.06.2019].

Woźniak J., Performatyka wobec koncepcji dzieła w toku, [w:] Zwrot performatywny w kulturze. Szkice o obyczajach, literaturze, performansie i tańcu, red. M. Błaszczak, I. Górska, Poznań 2015, s. 15–35.

Żyrek-Horodyska E., Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku, „Autobiografia” 2018, nr 2, s. 165–185.