Transdziedzinowość – retoryczność – cyfryzacja. W stronę tekstów transdziedzinowych i eksplozji strukturalnej
PDF

Słowa kluczowe

transdisciplinarity
rhetoric
digitization
transgression culture
digital art
comparative studies

Jak cytować

Szczęsna , E. (2020). Transdziedzinowość – retoryczność – cyfryzacja. W stronę tekstów transdziedzinowych i eksplozji strukturalnej. Przestrzenie Teorii, (34), 223–244. https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.10

Abstrakt

The article analyses the agency of transgression and transcendence at the domain level. It characterizes the specificity of this process and points to factors that influence its intensification (especially the development of digital technologies). The text presents the effects of this process – the impact on the way cultural texts and their structures exist. The article examines the rhetorical dimension of a trans-disciplinary nature, the effect of which is the creation of trans-disciplinary texts. It proves the thesis that in the interaction between disciplines a structural explosion takes place, which leads to the creation of new textual figures and structures and the formation of new types of texts. These issues are illustrated using specific examples of trans-disciplinary texts.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.10
PDF

Bibliografia

Barthes R., Teoria tekstu, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesne teorie badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 2, red. H. Markiewicz, Kraków 1996.

Baudrillard J., Rozmowy przed końcem. Rozmawia Philippe Petit, przeł. R. Lis, Warszawa 2001.

Baudrillard J., Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o „Spisku sztuki”, przedmowa S. Lotringer, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Czyżewski M., Teorie dyskursu i dyskursy teorii, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 2.

Deleuze G., Fałda. Leibniz a barok, przeł. M. Janik, S. Królak, Warszawa 2014.

Domańska E., Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2.

Domańska E., „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007, nr 5.

Domańska I., Antropologia literatury – projekt interdyscyplinarny czy transdyscyplinarny, „Przegląd Kulturoznawczy” 2011, nr 1.

Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001.

Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. L. Eustachiewicz i in., Warszawa 2008.

Fajfer Z., Powieki, Szczecin–Bezrzecze 2013 (książka + CD).

Filiciak M., Hybrydyzacja technologiczna – machinima i interaktywne filmy, [w:] tegoż, Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Gdańsk 2013.

Geertz C., O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997.

Kluszczyński R.W., Kino interaktywne – porządkowanie pola, [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. R.W. Kluszczyński, T. Kłys, N. Korczarowska-Różycka, Łódź 2015.

Kluszczyński R.W., U początków historii filmu interaktywnego (Jeffrey Shaw – Luc Courchesne – Grahame Weinbren), „Postscriptum Polonistyczne” 2014/2 (14).

Kopczyński K., Interaktywny film dokumentalny – historia i perspektywy rozwoju, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2017, nr 13.

Kress G., Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, London–New York 2010.

Kress G., Leeuwen T. van, Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication, London 2001.

Kubiński P., Cyfrowe światoopowieści. Narracyjność gier wideo, [w:] Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2017.

Kuhn T.S., Dwa bieguny, przeł., posłowiem opatrzył S. Amsterdamski, Warszawa 1985.

Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2001.

Latour B., Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, przeł. K. Abriszewski, „Teksty Drugie” 2009, nr 1–2.

Lavery J., Gatunki filozoficzne a formy literackie: wprowadzenie nieco polemiczne, przeł. K. Kręglewska, „Tekstualia” 2019/1 (56).

Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2008.

Man P. de, Ideologia estetyczna, A. Przybysławski, A. Warmiński, Gdańsk 2000.

Markowski M.P., Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 2001.

Nicolescu B., Transdisciplinarity – Past, Present, and Future, [w:] Moving Worldviews – Reshaping Sciences, Policies and Practices for Endogenous Sustainable Development, red. B. Haverkort, C. Reijntjes, Leusden 2007, s. 142–166, <http://basarab-nicolescu.fr/Docs_articles/TRANSDISCIPLINARITY-PAST-PRESENT-AND-FUTURE.pdf> [dostęp: 3.02.2021].

Nycz R., Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa 2017.

Nycz R., Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 1–2.

Perron B., Genre Profile: Interactive Movies, [w:] The Video Game Explosion: A History from PONG to Playstation and Beyond, red. M.J.P. Wolf, Westport–London 2008.

Rusinek M., Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.

Sikorska J., Gra w film. Funkcjonowanie środków filmowego wyrazu w grach wideo (rozprawa doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019).

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1988.

Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, Kraków 2013.

Szczęsna E., Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

Szczęsna E., Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007.

Tobolczyk M., Teoria architektury foldingu, [w:] tejże, Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów, Warszawa 2017.

Tokariew S., Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką, Kraków 2017, s. 167.

Ulicka D., Sub-, pre-, post-, inter-, czyli jak formy prefiksalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy?, [w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice 2013.

Zeidler-Janiszewska A., Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie” 2005, nr 4.

Zwiefka A., Gdzie jest Autor? Kilka słów o interaktywnych filmach dokumentalnych, „Pleigraf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2017/3.