Od tekstu do kontekstu. O praktyce upodmiotowiania w przestrzeniach twórczości naukowej – prolegomena
PDF

Słowa kluczowe

scientific creation
subjectivization
experience
text

Abstrakt

The article presents the practice of subjectivizing scientific creativity by referring to the role of intuition in the creation process, introspective reports and comments on spatial information processing. One of the main emphases is placed on the interaction between the author’s sense of subjectivity with the idea generated and developed by him, as well as on how the reader senses this interaction. These findings became the basis for adopting assumptions about individual and disciplinary differences in strategy and the intensity of the subjectivization of scientific texts by creators and recipients. The article was prepared in a performative and dialogical formula.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.18
PDF

Bibliografia

Abrahams R.D., Foreword to the Aldine paperback edition, [w:] V. Turner, The ritual process. Structure and anti-structure, New York 1995, s. v–xii.

Abramović M., Pokonać mur. Wspomnienia, Poznań 2018.

Auster P., Noc wyroczni, przeł. W. Brydak, Poznań 2005.

Auster P., The invention of solitude, London 1982.

Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2013.

Bohuszewicz P., Markiewka T.S., Autor: empiryczny, modelowy czy wirtualny, „Przestrzenie Teorii” 2014, t. 22, s. 191–205.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Warszawa 2007.

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Csíkszentmihályi M., Abuhamdeh S., Nakamura J., Flow, [w:] Handbook of competence and motivation, red. A.J. Elliot, C.S. Dweck, New York 2005, s. 598–608.

Czaja D., Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004.

Fleck L., Problemy naukoznawstwa, [w:] tegoż, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittl, F. Schmaltz, Warszawa 2007.

Foucault M., Archeologia wiedzy, tłum. A Siemek, słowem wstępnym opatrzył J. Topolski, Warszawa 1977.

Gärdenfors P., Conceptual spaces: The geometry of thought, Cambridge 2004.

Hastrup K., Poza antropologią. Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1998, t. 241, s. 20–28.

Heller M., Co to znaczy, że przyroda jest matematyczna?, [w:] Matematyczność przyrody, red. M. Heller, J. Życiński, Warszawa 2010, s. 8–11.

Kafar M., Człowiek w teorii – teoria w człowieku. Przykład biografii naukowej Czesława Robotyckiego (przyczynek do problemu upodmiotawiania dyskursów naukowych), „Kultura i Społeczeństwo” 2017, nr 3, s. 197–208.

Kafar M., „Prawdziwe zmyślenie” w praktyce badawczej. Między doświadczaniem „bycia w terenie” a doświadczaniem literatury – podróż z Paulem Austerem, [w:] Auto/ biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. M. Kafar, Łódź 2016, s. 147–172.

Kafar M., Wokół humanizacji nauki – znaki, tropy, konteksty, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, nr 3, s. 16–31.

Kafar M., Kamińska-Jatczak I., W kręgu transgeneracyjnych biografii naukowych. Zaczynając od Heleny Radlińskiej i Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2017, nr 1, s. 171–193.

Kinzler K.D., Spelke E.S., Core systems in human cognition, „Progress in Brain Research” 2007, nr 164, s. 257–264.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Mitosek Z., Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997.

Namer E., Sprawa Galileusza, tłum. A. Galica, Warszawa 1985.

Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.

Osiatyński W., Rozmowy z uczonymi radzieckimi, Warszawa 1980.

Pasikowski S., The triangulation. From geodesy to attempt at overcoming of conceptual limitations in social research methodology, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” 2015, nr 10, s. 224–246.

Pasikowski S., Warunki krytyki metodologicznej prac badawczych, [w:] Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, S. Pasikowski, Łódź 2019.

Pietrych K., Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Łódź 2009.

Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1982.

Rakowski T. (red.), „Teksty Drugie” 2018, nr 1 (numer tematyczny pt. Etnografia przedtekstowa).

Rembierz M., Określanie granic nauki: kolektywy i style myślowe. W kręgu refleksji metanaukowej Ludwika Flecka, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie” 2012, t. XVIII, s. 239–268.

Richardson L., Getting personal. Writing-stories, „Qualitative Studies in Education” 2001, nr 1, s. 33–38.

Richardson L., Adams E., Pierre St., Pisanie jako metoda badawcza, [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 2, tłum. M. Sałkowska, Warszawa 2009, s. 457–482.

Ricoeur P., Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay, tłum. M. Drwęga, Warszawa 2003.

Robotycki C., Moja etnografia – spojrzenie z oddali, oprac. J. Kowalewski, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2014, nr 1, s. 236–247.

Shiloh I., Paul Auster and postmodern quest. On the road to nowhere, New York 2002.

Siwiec M., Filozofia jako zadanie a punkt widzenia twórcy, „Filo-sofija” 2014, nr 26 (3), s. 217–228.

Spelke E.S., Lee S.A., Izard V., Beyond core knowledge. Natural geometry, „Cognitive Science” 2010, nr 34 (5), s. 863–884.

Starobinski J., Styl autobiografii, przeł. W. Kwiatkowski, [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009, s. 86–87.