Rzut oka na trylogię (pod redakcją) Danuty Ulickiej
PDF

Słowa kluczowe

literary studies
theory of literature
poetics
cultural themes
anthology

Jak cytować

Skubaczewska-Pniewska, A. . (2020). Rzut oka na trylogię (pod redakcją) Danuty Ulickiej. Przestrzenie Teorii, (34), 395–407. https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.19

Abstrakt

The article contains a synthetic overview of the trilogy The Age of Theory, edited by Danuta Ulicka. It is the first comprehensive study of the achievements of Polish theoretical literary studies since its birth in the 1920s. The edition includes a multi-author monograph, organized according to “cultural themes” (as understood by Opler), to which the author of the article devotes most of her attention,
and an extensive selection of texts preceded by factual introductions (two volumes of anthology) representative of the problem blocks discussed in the first part. Without questioning the content of the anthology, and especially the cognitive value of the monograph, which is based on innovative methodological assumptions and proves that modern literary theory was born in Central and Eastern Europe, and Polish works played an important role in its development, the author wishes it included the work of W. Borowy, the pioneer of intertextuality or J. Baudouin de Courtenay’s texts, which foresaw heteroglosia and minus-device.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.19
PDF

Bibliografia

Brzostowska-Tereszkiewicz T., Powieść filologiczna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, z. 1 (108).

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Eagleton T., Koniec teorii, przeł. B. Kuśniarz, Warszawa 2012.

Górski K., Aluzja literacka (istota zjawiska i jego typologia), [w:] Stylistyka polska, wybór, oprac. i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1980.

Jakobson R., Problemy poetyki, przeł. A. Brosz, [w:] Teoria badań literackich za granicą, t. II, cz. 3, opr. S. Skwarczyńska, Kraków 1986.

Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, wyd. 3 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2006.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, wyd. 5 zmienione, Warszawa 2012.

Saussure F. de, Szkice z językoznawstwa ogólnego, oprac. S. Bouquet, R. Engler, przekł. i red. naukowa M. Danielewiczowa, Warszawa 2004.

Skubaczewska-Pniewska A., „Śmierć powieści” i „mądrość powieści” jako literaturoznawcze mity, „Acta Univesitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska LXI, Toruń 2005.

Szkłowski W., Jeszcze nie wszystko skończone…, przeł. A. Berkieta, J. Skrunda, Warszawa 2016.

Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy, t. 1–2, red. H. Markiewicz, Kraków 1960.

Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, t. 1 (cz. 1–2) i 2 (cz. 1–4), Kraków 1965–1986.

Ulicka D., „Archiwum” i archiwum, „Teksty Drugie” 2017, nr 4.

Ulicka D., Obrona teorii, „Teksty Drugie” 2007, nr 4.

Ulicka D., Przestrzenie teorii, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 11.

Ulicka D., Zwrot archiwalny (jak ja go widzę), „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2.

Weiss R., The Academic Play: A Missing Genre?, [w:] Academia in Fact and Fiction, red. L. Gruszewska-Blaim, M. Moseley, Frankfurt am Main–New York 2016.

Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia, t. 1–4 (cz. 1–2), red. H. Markiewicz, Kraków 1970–1992.

Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий, red. Н.Д. Тамарченко, Москва 2008.