Dramat. Twórczość. Transgresja. Przestrzenie intersubiektywnych doświadczeń w mistrzowskim dyskursie
PDF

Słowa kluczowe

drama
creativity
transgression
intersubjektivity
Nobel Prize

Abstrakt

The article is a response to the proposal to create a space for discourse on the dramatic dimensions of contemporary humanities. Dramaturgy, creativity and transgression are notions in the master discourse of three women Nobel Prize winners. The basis for the text is the issues contained in the speeches given by these Nobel Prize-winning authors. The intersubjective discourse around humanistic concerns about the changes in the present regards the limits of creation, the process of creative transgressions in designing the world and the potential in the space of sense-creating experiences. It shows a vision of a human who “thinks through creativity, sees the world differently”. Transgressive activity allows us to transform reality, and going beyond the boundaries is like successive acts of creating, or at least the creation of the world.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.16
PDF

Bibliografia

Biliński L., Z Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu, Warszawa 2003.

Brain D., Rodzina Curie. Nigdy nie opowiedziana historia życia prywatnego i pracy najbardziej kontrowersyjnej rodziny w dziejach nauki, Warszawa 2005.

Bruner J., O poznawaniu. Szkice na lewą rękę, przeł. E. Krasińska, Warszawa 1971.

Curie E., Maria Curie, Warszawa, 1972.

Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.

Foucault M., Przedmowa do transgresji, [w:] Osoby. Transgresje 3, red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1984.

Fromm E., Mieć czy być, Poznań 1999.

Gadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 1993.

Gałdowa A., Powszechność i wyjątek, Kraków 2000.

Gołaszewska M., Twórczość a osobowość twórcy. Analiza procesu twórczego, Lublin 1958.

Gołaszewska M., Gołaszewski T., Estetyka granicy, Kraków 2010.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1973.

Isaacson W., Steve Jobs, Warszawa 2011.

Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa 1987.

Kozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne. Szanse i ryzyko, Warszawa 2004.

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 2002.

Kozielecki J., Z Bogiem albo bez Boga. Psychologia religii – nowe spojrzenie, Warszawa 1991.

Krajewska A., Dramaturgia sztuki, „Przestrzenie Teorii” 2019, 31, s. 7–12.

Maria Curie i córki. Listy, przeł. T. Pogwizd, M. Mendychowski, Wrocław 2011.

Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Warszawa 1999.

Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, Warszawa–Poznań 1986.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.

Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012.

Opoczyńska M., Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Kraków 1999.

Popek S., Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja, Lublin 2012.

Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001.

Popek S., Do Michała Anioła, [w:] idem, Tryptyk z Michałem Aniołem, Lublin 1997.

Popek S., Nić Adriadny, [w:] idem, Srebrne ogrody, Lublin 2003.

Popek S., Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010.

Simmel G., Filozofia życia: cztery rozdziały metafizyczne, Warszawa 2007.

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Kraków 1983.

Strzałecki S., Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcie prakseologiczne, Wrocław 1989.

Szymborska W., Poeta i Świat, odczyt noblowski (Sztokholm, 7 grudnia 1996), [w:] eadem, Wiersze wybrane. Wybór i układ autorki, Kraków 2000.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.

Tokarczuk O., Czuły narrator, odczyt noblowski (Sztokholm, 10 grudnia 2019).

Wojnar I., Trzy wymiary estetycznej samowiedzy człowieka, „Sztuka i Filozofia” 1994, 8.

Wróblewska M., Człowiek – Sprawca transgresyjny. Podejście badawcze w aspekcie

twórczym i biograficznym, [w:] Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji do transcendencji?, red. A. Ciążela, S. Jaronowska, Warszawa 2019, s. 155–177.

Wróblewska M., Expanding the Boundaries of Self: Self – Realization, Trangression, and Creative Competence, „Rocznik Teologii Katolickiej” 2018, t. XVII/2, s. 163–174.

Wróblewska M., Kompetencje twórcze w dorosłości, Białystok 2015.

Wróblewska M., Myślenie według świata wartości. Przestrzenie (w) dialogu pedagogów serca, „Biografistyka Pedagogiczna” 2021, nr 2 (w druku).

Wróblewska M., Podmiotowość i Twórczość. Przestrzenie rozwoju duchowego w świetle poetyckiej myśli Karola Wojtyły, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2021, vol. 24, 1, s. 101–117.

Wróblewska M., Zasoby, potencjał i możliwości człowieka w perspektywie samorealizacji,„Chowanna” 2020, 2/5(22), s. 90–105.