W Poznaniu Troczyńskiego. Fragment mapy: uniwersytet
PDF

Słowa kluczowe

K. Troczyński
Poznań
uniwersytet
mapa

Abstrakt

The author proposes to create a map of the city of Poznań which could present the milieu of life activities and practices of Konstanty Troczyński (1906–1942), who was a Polish literary scholar from Poznań. The university is considered as a very important place on this map and remains the main subject of the text. It is seen from a historical and cultural perspective. The author’s attitude is based on the assumption that investigation of modern Polish literary studies history requires both exploring biographies of particular scholars as well as places where new ideas were born.
https://doi.org/10.14746/pt.2011.16.13
PDF

Bibliografia

T. Bender, wstęp do: The University and the City. From Medieval Origins to the Present, red. T. Bender, New York–Oxford 1988, s. 3.

J. Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1997, s.69, 74, 87,

G. Tihanov, Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Europie Środkowo- Wschodniej (i dlaczego dziś jest martwa?), „Teksty Drugie” 2007, nr 4.

J. Křen, Dvě století střední Evropy, Praha 2005, s. 22

S. Żółkiewski, Jak zakładaliśmy IBL, [w:] tenże, Cetno i licho, Warszawa 1983, s. 491.

K. Troczyński, Pisma wybrane, t. 1: Studia i szkice z nauki o literaturze, oprac. S. Dąbrowski, Kraków 1997; t. 2: Prace krytycznoliterackie, oprac. S. Dąbrowski, Kraków 1998; t. 3: Pisma teatralne, oprac. D. Ratajczakowa, Kraków 2000

K. Troczyński, Zoil. Pisarz i strategia. Sztuka, etyka, naród. Brzozowsciana, podał do druku i oprac. K. Krasuski, Kraków 2003.

S. Cieniawa, Sztuka i krytyka literacka. Studium poglądów estetycznych Konstantego Troczyńskiego, Rzeszów 1977; S. Dąbrowski, Konstanty Troczyński – człowiek i doktryna: zbiór rozpraw, Wrocław 1988

K. Krasuski, Normy i formy. Konstanty Troczyński – teoretyk i krytyk literatury, Wrocław 1982.

A. Janik, S. Toulmin, Wittgenstein’s Vienna, New York 1973.

M. Jay, The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923–1950, Boston 1973.

L. Menand, The Metaphysical Club, New York 2001.

J. Clifford, O surrealizmie etnograficzny, [w:] tenże, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa 2000.

F. Znaniecki, Wybór pism: Pojęcie roli społecznej, przeł. J. Szacki, [w:] J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986.

C. Geertz, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, [w:] tenże, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2005, s. 21.

W. Toporow, Miasto i mit, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2000.

J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska- Pham, Warszawa 2009, 58-61

Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918–1939, Poznań 1985, s. 682.

Atlas architektury Poznania, red. J. Pazdera, Poznań 2008, s. 65.

A. Rogalski, W kręgu przyjaźni, Warszawa 1983, s. 7.

B. Latawiec, Kochana Maryniuchna, Warszawa 2003, s. 177.

J. Popowska, Nieobecni mają rację, „Nurt” 1976, nr 4, s. 10.

Księga adresowa miasta stołecznego Poznania, red. J. Skuratowicz i in., Poznań 2001 (reprint, oryg.: Poznań 1933).

Z. Dulczewski, Okres „poznański” w życiu Floriana Znanieckiego, [w:] 60 lat socjologii poznańskiej, red. A. Kwilecki, Poznań 1981, s. 98.

Z. Fidelus, J. Wojcieszek, Od omnibusów konnych do szybkiego tramwaju. Dzieje komunikacji miejskiej w Poznaniu, Poznań 2005.

F. Znaniecki, Miasto w świadomości jego obywateli, Poznań 1931.

Z. Zakrzewski, Wspominam Poznań, Poznań 1986, s. 92.

Z. Pałat, Reprezentacyjna zabudowa przedpola zburzonej Bramy Berlińskiej, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 1.

T. Jakimowicz, wstęp do: Architektura i urbanistyka Poznania w XX w., red. T. Jakimowicz, Poznań 2005, s. 11.

Atlas architektury Poznania, s. 66 i 184; T. Jakimowicz, wstęp do: Architektura i urbanistyka Poznania w XX w., s. 11.

A. Czubiński, Utworzenie Uniwersytetu Poznańskiego i jego rozwój do 1922, [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań 1999, s. 127.

J. Maciejewski, Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842–1988, Poznań 1992, s. 38, 44-45

T. Alek-Kowalski, Nauka. Wielkopolska. Uczeni. Szkice socjologiczne, Poznań 2003, s. 26, 27, 37.

Z. Boras, Tradycje uniwersyteckie Poznania, Poznań 2003.

J. Spytkowski, Studium historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910–1945, [w:] Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim (1782–1965): zarys monograficzny, red. T. Ulewicz, Kraków 1966, s. 183-184;

T. Dalecka, Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1939, Kraków 2003, s. 18-23

D. Zamojska, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie się ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915–1920, Warszawa 2009.

A. Czubiński, Wielkopolska w latach 1919–1939, Poznań 2000, s. 77.

S. Dziamski, Zarys świeckiej myśli filozoficznej w Poznaniu w XIX i XX w., Poznań 1971, s. 42-82.

A. Rogalski, Wspomnienia i przypomnienia. Z życia kulturalnego Poznania, Poznań 1987, s. 15.

Arch. UAM, Wydział Hum. UP 1929–39, Rektorat 484, teczka studencka sygn. 103b/3201. J. Maciejewski, Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej…, s. 47, 60.

A. Rogalski, Życie literackie w Poznaniu, „Prosto z mostu” 1939/19, s. 2

Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznań 1981, s. 862.

K. Mężyński, Tadeusz Grabowski, „Pamiętnik Literacki” 1961, nr 1, s. 277

J. Żółtowska z Puttkamerów, Dziennik. Fragmenty wielkopolskie 1919–33, Poznań 2006, s. 165, 262, 264.

Z. Kosidowski, Z okresu złotego kultury Poznania: „Tygodnik Literacki” 1838–45, Poznań 1938.

S. Wysłouch, Przekreślona tradycja. Tadeusz Grabowski i poznańskie koło polonistów, [w:] Tradycja polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, red. D. Ulicka, M. Adamiak, Warszawa 2008, s. 78-80.

B. Tomaszewski, Teoria literatury: poetyka, przekład z ros. pod red. T. Grabowskiego; przekładu dokonali C. Gołkowski, T. Kowalska, I. Szczygielska, Poznań 1935.

Cz. Latawiec, Spotkania z Konstantym Troczyńskim, „Nurt” 1976, nr 4, s. 9.

T. Dalecka, Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1039, Kraków 2003, s. 84-85.

J. Szczepański, Dzienniki z lat 1935–1945, oprac. D. Kadłubiec, Ustroń 2009, s. 34-35.