Po co czytać literaturę?
PDF

Słowa kluczowe

literatura
autorytet
społeczeństwo
rzeczywistość wirtualna

Abstrakt

The essay in question is the translation of the fourth chapter of J. Hillis Miller’s book, On literature (2002), in which he circles around questions elemental yet convoluted for literary criticism. Miller reminds us about (as ancient as archetypal) dilemmas concerning the role of literature in society (e.g. Plato’s putdown of poetry and Aristotle’s defense of it) and discloses contemporary judgments covertly rooted in them. The fundamental issue is why Western culture has granted literature such great authority. His argument reposes on an assumption that literary works give us access to virtual realities that are not otherwise knowable.
https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.12
PDF

Bibliografia

Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, wyd. XII zmien., Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk 1972, s. 3.

Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, wyd. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 3

Platon, Ion, [w:] tenże, Dialogi, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999 [dodruk 2005], 534B, s. 21.

P.B. Shelley, Obrona poezji, przeł. J. Świerzowicz, [w:] Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór i oprac. A. Kowalczykowa, wyd. II rozszerzone, Warszawa 1975, s. 101.

W. Blake, Duchowy podróżnik, przeł. K. Puławski, [w:] tenże, Wiersze i poematy, wyb. i oprac. K. Puławski, Warszawa 1994, s. 37

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2003, ks. III, 395D–396B, s. 92-93.

J. Joyce, Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Warszawa 1969, s. 132.

J.Joyce, Portret artysty w wieku młodzieńczym, przekł., posłowie i przypisy J. Jarniewicz, Kraków 2005, s. 251.

Arystoteles, Poetyka, [w:] tenże, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 2008, 1448b 3-10, s. 320, 324, 336-337

Wywiad z Alice Walker, Odkrywczyni terenu ludzi (An explorer of human terrain), przeprowadzony przez Mela Gussowa i zamieszczony w dziale „Sztuka” dziennika „New York Times” z 26 grudnia 200

M. Proust, W poszukiwaniu utraconego czasu, t. V, Uwięziona, przeł. T. Boy-Żeleński Warszawa 2000, s. 218

P. de Man, Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, przeł. A. Przybysławski, Kraków 2004, s. 356.