Recenzje

Abstrakt

Anna Sobolewska (Artur Jocz, Przypadek „osy rozbójniczej ”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku)

Marek Oktawian Bulanowski (Jarosław Fazan, Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera)

Anita Jarzyna (Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Reinera Marii Rilkego)

https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.14
PDF

Bibliografia

A. Jocz, Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w lite- raturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2009.

J. Prokopiuk, Siedem pytań, „Czwarty Wymiar” 2011, nr 5; Czym jest wolność. O wolności i zniewoleniu człowieka z Jerzym Prokopiukiem [...] rozmawia Sebastian Minor, „Czwarty Wymiar” 2011, nr 6 oraz książki: Gnoza i gnostycyzm, Warszaw 1998; Labirynty herezji, Warszawa 1999; Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna, Warszawa 2000; Luciferiana. Między Lucyferem a Chrystusem, Katowice 2009.

O. Paz, Podpatrywanie Indii, przeł. P. Fornalski, Kraków 1997.

J. Majewski, Chrystus innych religii, „Tygodnik Powszechny 2009, nr 28.

P. Sikora, Myślenie i żywioły, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 37.

B. Griffith, W poszukiwaniu najwyższej świadomości, przeł. K. Chudziński, Bydgoszcz 1995.

M.K. Byrski, Indyjski Stary Testament, „Więź” 1975, nr 9.

H.U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miłość, przeł. ks. E. Piotrowski, Kraków 1997, s. 42-43.

M.J. Valadares, Elementos para uma Patografia de Fernando Pessoa, Praça Nova, 1962.

M. Grazia Sotera, G. Interlandi, Espressività, patografia, arte e nuovi servizi territoriali, Fogli di informazione, n° 5-6, terza serie – 01-06/2008, psychiatryonline.it.

H. Libertella, Borges: literatura y patografia en la Argentina in Literatura argentina: Los ultimos cuarenta anos. – 1983 – cat.inist.fr i in.

S. Jaworski, U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper: pisarz i teoretyk, Kraków 1980 (wyd. 2).

B. Lentas, Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Gdańsk 2011.

J. Błoński, Tadeusz Peiper o teatrze, czyli okrutny racjonalista, [w:] Gospodarstwo krytyka. Pisma wybrane, t. III, Kraków 2010.

J. Kryszak, Poeta „urojonej perspektywy. Tadeusz Peiper, [w:] Poeci dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1982.

J. Grądziel-Wójcik, Drugie oko Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej, Poznań 2010.

J. Fazan, Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera, Kraków 2010.

M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, wstępem opatrzył M. Czerwiński, Warszawa 1987.

S. Jaworski, Milczenie Tadeusza Peipera, [w:] tenże, Odnajdywanie świata, Kraków–Wrocław 1984.

K. Kuczyńska-Koschany, Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego, Gdańsk 2010.

R.M. Rilke, Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Bridgge, przeł. W. Hulewicz, słowo wstępne M. Jastrun, Warszawa 1979.

A. Arno, Figa, owocówka i koleje losu, „Magazyn Literacki” 2010, nr 10-11 (dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2010, nr 45).

W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, przeł. B. Baran, Warszawa 2010.

K. Kuczyńska-Koschany, Różewicz: oskarżam! Wiersz o samobójstwie Ruth Rilke – anagram „czystej sprzeczności”, [w:] taż, Rilke poetów polskich, Wrocław 2004.