O interpretacji
PDF

Słowa kluczowe

interpretacja
hermeneutyka
interpretacja transakcyjna
tekst
sens
intencjonalność

Abstrakt

The article entitled “On interpretation” is an attempt to formulate a viewpoint on the issue of textual interpretation. It presents different ideas related to interpretation, including especially those that are concerned with a text’s meaning and with the way in which it is interpreted by the reader. The author proposes another interpretation method which he calls transactional. The primary concern is how to possibly justify the fundamental character of interpretation and interpretative activity while at the same time preserving and respecting the relative autonomy of an interpreted text.
https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.15
PDF

Bibliografia

Św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, przeł. J. Sulowski, Warszawa 1989.

A. Szahaj, Dramat interpretacji. „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2.

A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, [w:] tenże, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004.

A. Szahaj, Paradygmaty interpretacyjne a narodziny literaturoznawstwa postawangardowego (tekst udostępniony przez Autora, któremu bardzo dziękuję).

A. Szahaj, Teksty na wolności…, [w:] tenże, Zniewalająca moc kultury… .

M. R. Mayenowa, Struktura tekstu, [w:] taż, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 2000.

J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984.

W. K. Wimsatt Jr., M.C. Beardsley, Błąd intencji, przeł. J. Gutorow, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

R. Barthes, Teoria tekstu, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1996, t. 4, vol. 2.

F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, Kraków 2003.

J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. W. Kalaga, [w:] Współczesna teoria badań literackich... .

J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Bloomington–Indianapolis 1987.

J. Sławiński, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej), [w:] tenże, Prace wybrane, t. IV: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.

M. Januszkiewicz, Czy mamy dziś kryzys humanistyki?, [w:] Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań 2012.

M. Januszkiewicz, Ku teoretycznej wielości. W stronę teorii słabych, [w:] W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

M. Januszkiewicz, O interpretacji transakcyjnej oraz Andrzeja Szahaja Siła i słabość hermeneutyki, „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2.

M. Januszkiewicz, Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej, „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2.

M. Januszkiewicz, „Y”. Proca i jęk namysłu. W odpowiedzi profesorowi Andrzejowi Szahajowi, „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2.

M. Januszkiewicz, L. Sokół, Bez fundamentów. Wprowadzenie do problematyki nihilizmu i nowoczesności, [w:] Nihilizm i nowoczesność, red. E. Partyga, M. Januszkiewicz, Warszawa 2012.

L. Pareyson, Estetyka, teoria formatywności, przeł. K. Kasia, Kraków 2009.

H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, przeł. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 2003.

M. Heidegger, Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Warszawa 2009.

M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 2001.

W. Kalaga, Mgławice dyskursu, Kraków 2001.