Muzyka jako Sztuka Czysta. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Konstanty Regamey
PDF

Słowa kluczowe

S. I. Witkiewicz
Witkacy
K. Regamey
estetyka
teoria
muzyka
Czysta Forma

Jak cytować

Sokół, L. (2010). Muzyka jako Sztuka Czysta. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Konstanty Regamey. Przestrzenie Teorii, (14), 33–84. https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.8

Abstrakt

Sokół Lech, Muzyka jako Sztuka Czysta. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Konstanty Regamey [Music as Pure Art. Stanisław Ignacy Witkiewicz and Konstanty Regamey]. „Przestrzenie Teorii” 14. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 33-84. ISBN 978-83-232- 2210-1. ISSN 1644-6763. In Witkacy’s aesthetics, the problem of the essence, function and status of music in the system of pure arts has never been finally resolved. Many important questions remained unanswered. In spite of numerous announcements, Witkacy never developed a theory of music. To an extent, this work was unexpectedly carried out by Konstanty Regamey (Constantin Regamey, 1907–1982), Polish-Swiss composer, critic, theorist of music, linguist and India specialist, who for some time was a friend of Witkacy and admitted to being associated with the latter’s aesthetics. In 1933 Regamey published a study Treść i forma w muzyce [Content and Form in Music] which on a number of points follows closely not only Witkacy’s ideas but even his stylistics. In my opinion, yet another essay by Regamey should be taken into consideration in sketching relations between his and Witkacy’s theories of music; it is Próba analizy ewolucji w sztuce [An Attempt at Analysis of Evolution in Art]. The inclusion of these and other issues relating to music in a more detailed discussion of Witkacy’s aesthetics allows us both to understand this aesthetics better, and to dispel some of the hastily made and still unanswered criticisms.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.8
PDF

Bibliografia

J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa 2009, s. 30.

J. Skarbowski, Stanisław I. Witkiewicz a muzyka. Witkiewicz a Szymanowski, „Muzyka” 1991, nr 1, s. 41.

Oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya. Warszawa, 29–30 maja 1987, oprac. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1988, s.31, 303.

W. Juszczak, Witkacego pisma estetyczne, „Nowa Kultura” 1959, nr 42, s. 2.

D.C. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz, przeł. I. Sieradzki, Warszawa 1981, s. 59, 339-343.

S.I. Witkiewicz, O dualizmie, [w:] Pisma filozoficzne i estetyczne. O idealizmie i realizmie. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia i inne prace filozoficzne, zebrał, opracował i przypisami opatrzył B. Michalski, Warszawa 1977, s. 14.

S.I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, oprac. A. Micińska, Warszawa 1992, s. 134 (Dzieła zebrane, wydanie krytyczne ze wstępem J. Błońskiego).

C. Dahlhaus, H.H. Eggerbrecht, Co to jest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstępem opatrzył M. Bristiger, Warszawa 1992, s. 59,66,67.

G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, przeł. J. Grabowski, A. Landman, t. III, Warszawa 1967, s. 256.

K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, przeł. A. Tenczyńska, Gdańsk 2008, s. 70, 288, 290,302.

S.I. Witkiewicz, Szkice estetyczne, [w:] tenże, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne, oprac. J. Degler, L. Sokół, Warszawa 2002, s. 225-226.

M. Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza, wyd. II, Wrocław 2002, s. 116,117,118.

S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie..., dz. cyt., s. 23-25.

S.I. Witkiewicz, Teatr i inne pisma o teatrze, oprac. J. Degler, Warszawa 1995, s. 16, 40,41 (S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane, wydanie krytyczne ze wstępem J. Błońskiego).

B. Pociej, Regamey – Miciński – Witkacy, [w:] Oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya..., dz. cyt., s. 31,32, 38-39.

K. Regamey, Próba analizy ewolucji w sztuce, »Kwartalnik Muzyczny« 1948, nr 21/22 s.4, 5, 6, 7, 12.

B. Miciński, Portret Kanta i Trzy eseje w wojnie, Instytut Literacki, Rzym 1947.

K. Irzykowski, Walka o treść, [w:] Pisma, red. A. Lam, Walka

o treść. Beniaminek, Kraków 1976, s. 138.

L. Polony, „Treść i forma w muzyce” wg Konstantego Regameya, [w:] Oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya. Warszawa, 29–30 maja 1987, oprac. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1988, s.31, 303.