Próba artykulacji
PDF

Słowa kluczowe

Witkiewicz
Witkacy
Czysta Forma
uczucie matefizyczne
jedność w wielości

Abstrakt

Sztaba Wojciech, Próba artykulacji [An Attempt at Articulation]. „Przestrzenie Teorii” 14. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 107-121. ISBN 978-83-232-2210-1. ISSN 1644-6763. Witkacy’s Pure Form expresses the metaphysical essence of art. On the one side, it symbolizes the structure of the world, the unity in plurality (which is demonstrated in the picture’s composition) and, on the other, the notion deals with the processes of creating and perceiving an art work. The moment in which the self feels itself embedded in the wholeness of the world is the moment in which the metaphysical feeling arises, and in which the experience of art is fulfilled. Witkacy provides many examples for situations evoking this feeling. He describes them in his novels, he finds synonyms as suchness, curiosity of existence, mystery of being or unity of identity, he switches from scientific to poetic language. And he emphasizes that this feeling, while defying verbalization, is a real, not a supernatural one: a psychophysical phenomenon accessible to introspection, and inseparable from one's cultural and individual background.

 

 

https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.3
PDF

Bibliografia

S.I. Witkiewicz, O „deformacji” na obrazach, [w:] tenże, O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, oprac. J. Degler, Warszawa 2003, s. 10.

S.I.Witkiewicz, Polemika z krytykami, cyt. wg: „Pamiętnik Teatralny” 1969, nr 3, s. 310.

S.I. Witkiewicz, O istocie malarstwa, [w:] S.I.Witkiewicz, O Czystej Formie..., dz. cyt., s. 15, 106, 129, 133, 134.

R. Eisler, Philosophen-Lexikon, Berlin 1912, s. 168

S.I. Witkiewicz, Marzenia improduktywa, [w:] S.I.Witkiewicz, O idealizmie i realizmie, oprac. B. Michalski, Warszawa 1977, s. 24, 27-29.

S.I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, oprac. A. Micińska, Warszawa 1974.

S.I.Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr, oprac. J. Leszczyński, Warszawa 1974, s. 6.

B. Michalski, Witkacego portret nowoczesny: myślę... i czuję swoje ciało, więc jestem, [w:] Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin, red. A. Juzwenko, J. Miodek, Wrocław 2004.

S.I. Witkiewicz, Zagadnienie psychofizyczne, oprac. B. Michalski, Warszawa 1978.

J.M. Coetzee, Elisabeth Costello, London 1999, s. 76.

H. von Hofmannsthal, List, [w:] tenże, Przygoda marszałka de Bassompierre, przeł. I. Wiśniewska, Warszawa 1975.