Melancholia versus tradycja. Jarosław Marek Rymkiewicz

Abstrakt

Świeściak Alina, Melancholia versus tradycja. Jarosław Marek Rymkiewicz [Melancholy vs. tradition. Jarosław Marek Rymkiewicz]. „Przestrzenie Teorii” 13. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 77-116. ISBN 978-83-232-2176-0. ISSN 1644-6763. In this article various manifestations of melancholy syndrome in Jarosław Marek Rymkiewicz’s poetry created after 1989 are analysed. However, his previous works are also studied. The problem of the relation of melancholy to tradition and the past in its classical understanding is researched as it is of key importance for understanding the oeuvre of the author of Animula. Referring to Harold Bloom’s theory, the author shows the melancholy relation of Rymkiewicz’s poetry with tradition, first of all in reference to the poetry of Baroque and to Bolesław Leśmian. Rymkiewicz’s melancholy also consists of the attitude to death which is present in this poetry and the transgressive treatment of corporality as well as understanding of the language as the one which from the very beginning is marked by the lack, traumatised and suspending communication.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.4
PDF

Bibliografia

J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, PIW, Warszawa 1967, s. 86,120,130 -164,171, 172,173.

J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M.P. Markowski, TAiWPN Universitas, Kraków 2007, s. 14.

H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, TAiWPN Universitas, Kraków 2002.

R. Przybylski, To jest klasycyzm, wstęp M. Janion, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 19,38,42.

J. Trznadel, Zamknięte i otwarte, [w:] tegoż, Róże trzecie. Szkice o poezji współczesnej, PIW, Warszawa 1966.

Woźniak-Łabieniec, Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2002, s. 36, 130-138, 144-147.

A. Poprawa, Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka

Rymkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.120-126.

M. Jaworski, Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 56-79.

S. Schneiderman, Jacques Lacan. Śmierć intelektualnego bohatera, przeł. Ł. Mokrosiński, Wydawnictwo Andrzej Żórawski, Warszawa 2004, s. 68, 69-71.

H. Augustyniak, „Ten kto umiera rodzi się czy kona”, „Teksty” 1979, nr 3.

A. Kałuża, Jarosław Marek Rymkiewicz: cała wstecz!, [w:] taż, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, TAiWPN Universitas, Kraków 2008, s 66, 67, 69, 86-87.

J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997, s. 58-59, 67.

S. Freud, Ego i id, [w:] tegoż, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 1997, s. 71.

J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 17, 70.

M. Hanczakowski, Niejasna jasność, „Dekada Literacka” 2000, nr 2/3.

J. Tomkowski, W powiecie metafizycznym, „Nowe Książki” 2003, nr 1.

L. Szaruga, „Czarna zmora istnienia”, „Twórczość” 2003, nr 2/3; P. Mackiewicz, Powrót, „Odra” 2006, nr 7/8.

W. Kaliszewski, Poeta opuszcza ogród, „Więź” 1999, nr 12, s. 201.

„Jedną mową przemawiają żywi i umarli”. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Beta Chmiel, „Przegląd Powszechny” 1985, nr 12.

Żółte spodnie, strzecha i kod genetyczny. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Iwona Smolka, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 14/15.

A. Poprawa, Mickiewicz, czyli Wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa, Open, Warszawa 1994.

Z. Freud, Żałoba i melancholia, [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 295-308.

S. Žižek, Melancholia i akt etyczny, <http://members.chello.pl/a.strzebski/teksty/Zizek03.pdf>.

J. Łukasiewicz, Grymas śmierci w ogrodzie, „Nowe Książki” 2004, nr 8.

R. Przybylski, Posłowie, [w:] J.M. Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Sic!, Warszawa 2002, s. 73, 75.

P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, TAiWPN Universitas, Kraków 2006, s. 186-197.

D. Pawelec, Pomnik czy wiersz?, [w:] tegoż, Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich, Wyd. UŚ, Katowice 2006, s. 140-141.

K. Kaiser, „Gdybym mógł cię opisać…”. O śmiertelności języka w „Moim dziele pośmiertnym” Jarosława Marka Rymkiewicza, [w:] Zamieranie. Interpretacje, red. G. Olszański, D. Pawelec, Para, Katowice 2007.

A Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Wyd. Literackie, Warszawa 1983, s. 78.

A. Biskupski, Leibnizjańskie pytanie Rymkiewicza, [w:] tegoż, Tym jest jeszcze poezja, Wyd. Łódzkie, Łódź 1980.

A. Bielik-Robson, Sześć dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczości, [w:] H. Bloom, Lęk przed wpływem…, dz. cyt., s. 218.

A. Nawarecki, Czarny karnawał. „Uwagi o śmierci niechybnej” księdza Baki – poetyka tekstu i paradoksy recepcji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 350, 35.

G.R. Hocke, Świat jako labirynt. Maniera i mania w sztuce europejskiej

w latach 1520–1650 i współcześnie, przeł. M. Szalsza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s.336

S. Balbus, Pożegnanie z Wergiliuszem, „Życie Literackie” 1970, nr 38, s. 11.

S. Balbus, Transpozycja stylistyczna wobec stylizacji, [w:] tegoż, Między stylami, TAiWPN Universitas, Kraków 1993, s. 326-329.

E. Dąbrowska, Przetwarzanie tradycji – czyli jak jest obecny barok w polskiej poezji współczesnej, [w:] W kręgu baroku i barokowości. Studia, red. M. Kaczmarek, Opole 1993.

P. Wilczek, Z punktu widzenia trupa, „FA-art” 1993, nr 4.

M. Rowińska-Szczepaniak, Zainteresowanie barokiem wśród współczesnych poetów polskich, [w:] W kręgach baroku i barokowości, red. M. Kaczmarek, OTPN, Opole 1993, s. 184.

R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, TAiWPN Universitas, Kraków 2000, s. 240.

J.M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Sic!, Warszawa 2001, s. 235-236.

A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 1999, s. 27.

Ch. Baudelaire, O istocie śmiechu i ogólniej o komiczności w sztukach plastycznych, przeł. M. Bieńczyk, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10-11, s. 170-189.

P. de Man, Retoryka czasowości, przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10-11, s. 223.

A. Legeżyńska, Co kryje ogród w Milanówku, „Polonistyka” 2004, nr 1, s. 62.

S. Kierkegaard, Powtórzenie. Przedmowy, przeł. i oprac. B. Świderski, W.A.B., Warszawa 2000, s. 17-25.