Anna Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje

Abstrakt

Polemika z publikacją: Anna Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Universitas, Kraków 2009
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.11
PDF

Bibliografia

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Universitas, 2004.

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, Universitas, 2004.

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Universitas, 2005.

Szkolne spotkania z literaturą, Universitas, 2007.

Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Universitas, 2008.

W trosce o dobrą edukację, Universotas, 2009.

J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne. Universitas, 2006.

P. Huget, Od dzieciństwa ku młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Universitas, 2007.

A. Włodarczyk Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty, Universitas, 2007.

J. Polakowski, Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym. Zarys teorii badań – próby diagnozy, Kraków 1980.

J. Polakowski, O koncepcji pracy naukowej z dydaktyki literatury, [w:] Prace z dydaktyki literatury i języka polskiego, red. Z. Uryga, t. III, Kraków 1986.

P. Śliwiński, Po pierwsze szopa, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 27.

M. Jędrychowska, Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1996.

„Polonistyka” – Prawda i pozory integracji 1992, nr 3.

„Polonistyka” – Czytanie według wartości 1999, nr 5.

„Polonistyka” - Interpretacje aksjologiczne 2000, nr 3.

K. Koc, Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej, Poznań 2007.

Z.A. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji, Kraków 2003.

H. Hammer, Klucz do efektywności nauczania, Warszawa 1994.

A. Mackowicz, Z problemów kształcenia literackiego w Polsce międzywojennej, Wrocław 1984.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976.

B. Bernstein, Odtwarzanie kultury, Warszawa 1990.

B. Chrząstowska, Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979; taż, Autor – dzieło – poetyka. Problemy interpretacji w szkole, [w:] Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red. J. Sławiński,

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977

B. Chrząstowska, Lektura i poetyka. Zarys problematyki

kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej, Warszawa 1987.

B. Chrząstowska, Konteksty aksjologiczne, [w:] B. Chrząstowska, E. Wiegandtowa, S. Wysłouch, W klasie maturalnej. Książka nauczyciela-polonisty, Poznań 1999.

J. Polakowski, O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury, „Polonistyka” 1996, nr 2.

J. Bruner, Kultura edukacji, Kraków 2006.

Polonista siedzi na wielu stołkach. Z profesorem Ryszardem Nyczem rozmawiał Grzegorz Jankowicz, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 30.

H. Arendt, Kryzys edukacji, [w:] Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.