“Formalituri te salutant!” 100 lat formalizmu rosyjskiego (1913– 2013)
PDF

Słowa kluczowe

formalizm rosyjski
rosyjska szkoła formalna
Roman Jakobson
OPOJAZ
Wiktor Szkłowski
udziwnienie

Abstrakt

This paper focuses on reconstructing the history of the so-called Russian Formalism and the avantgarde context of OPOYAZ’s inception in Petersburg in 1914. Victor Shklovsky’s lecture-manifesto titled “The resurrection of the word”, which he presented in the café “Brodyacha Sobaka” (“The Stray Dog”) in Petersburg, marked the symbolic beginning of this movement. The anniversary of the foundation of the Russian Formal School as well as the international congress commemorating this anniversary, which was organized in Moscow in 2013 (titled “The 100th Anniversary of Russian Formalism: 1913–2013”) provide a starting point for discussing the legacy and topicality of the Russian Formalism in contemporary literary studies.
https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.9
PDF

Bibliografia

Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2012.

Chmielnicka T., Nieopublikowannaja statja o W. Szkłowskom, „Woprosy literatury” 2005, nr 5.

Czudakowa M., Toddes J., Wstupliennaja stat’ja, [w:] B. Ejchenbaum, O Literaturie. Raboty raznych let, ried. O.B. Ejchenbaum, E.A. Toddes, Moskwa 1987.

Hansen-Löve A., Der russische Formalismus: methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung, Wien 1996.

Jakobson R., List badacza polskiego, [w:] Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, Warszawa 1968.

Liwszyc B., Półtoraoki strzelec, przeł. A. Pomorski, Warszawa 1995.

Markiewicz H., Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce, [w:] H. Markiewicz, Świadomość literatury, Kraków 1985.

Mayenowa M.R., Kłopoty współczesnej poetyki, [w:] M.R. Mayenowa, Studia i rozprawy, wybór i opracowanie A. Axer, T. Dobrzyńska, Warszawa 1993.

Mayenowa M.R., Roman Jakobson – uczony i człowiek, [w:] W poszukiwaniu istoty języka, wybór, red. nauk. i wstęp M.R. Mayenowa, t. 1, Warszawa 1989.

Pomorski A., Anna Wszechrosji, [w:] A. Achmatowa, Drogą wszystkiej ziemi. Poezja. Proza. Dramat, wyb., przeł. i komentarzami opatrzył A. Pomorski, Warszawa

Saloni Z., Słowo wstępne, [w:] Rosyjska szkoła stylistyki, wybór tekstów i oprac. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970.

Szkłowski W., Tietiwa. O nieschodstwie schodnogo, [w:] W. Szkłowski, Izbrannoje w 2-ch tomach, t. 2, Moskwa 1983.

Szkłowski W., Ze wspomnień, przeł. A. Galis, Warszawa 1965.

Tihanov G., Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Europie Środkowej i Wschodniej? (I dlaczego dziś jest martwa?), przeł. M. Adamiak, „Teksty Drugie” 2007, nr 4.

Tihanov G., Pan i niewolnik. Lukács, Bachtin i idee ich czasów, przeł. M. Adamiak, Warszawa 2010.

Ulicka D., Tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, [w:] Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, red. D. Ulicka, M. Adamiak, Warszawa 2008.

Ulicka D., Widma formalizmu, [w:] D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe: studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007.