Zaufanie interpersonalne w środowisku pracy. Analiza teoretyczna
PDF

Słowa kluczowe

zaufanie w organizacjach
zaufanie wertykalne
zaufanie horyzontalne
wiarygodność
kultura zaufania
upodmiotowienie pracowników w organizacjach
kultura upodmiotowienia w zarządzaniu zaufaniem

Jak cytować

Piorunek, M. (2020). Zaufanie interpersonalne w środowisku pracy. Analiza teoretyczna. Rocznik Pedagogiczny, 42, 55–72. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23456

Abstrakt

The paper Interpersonal Trust in the Working Environment. A Theoretical Analysis describes the phenomenon of trust in social relations, provides definitions and types of trust, explains the con- ditions necessary for the development of trust, and discusses the relational and personality-related aspects of trust. It also reviews the interdisciplinary literature on the subject of trust, providing a multidimensional description of trust in the workplace, in organizations. Vertical and horizontal trust in organizations is described. Presenting some trust-building models in businesses, the paper selectively describes the consequences resulting from trust vs a lack of trust in the working envi- ronment. It identifies the culture of trust and employee empowerment as desired models promoting the development of workplace relations and addresses some controversies that disrupt the functional adaptation of employees to the reality of knowledge-based organizations in the post-modern social reality.

PDF

Bibliografia

Bańka A., Pomoc psychologiczna wobec potrzeb rozwojowych jednostek i wyzwań współczesności, [w:] M. Piorunek (red.), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
Covey S.R., Szybkość zaufania, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
Czajkowska M., Zaufanie w organizacji – filozoficzny zarys podstaw zagadnienia, „Acta Universi-
tatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 2010, nr 234.
Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Drabarek A., Zaufanie jako podstawowa wartość przestrzeni publicznej w wymiarze lokalnym, „Stu- dies in Global Ethics and Global Education” 2014, nr 2.
Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.
Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. Glińska-Neweś A., Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.
Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa 2011.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w orga-
nizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
Hardin R., Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
Jaklik A., Łaguna M., Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych,
„Psychologia Społeczna” 2015, nr 4.
Korzeniowski K., Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, [w:] K. Korzeniowski,
R. Zieliński, W. Daniecki, Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organi- zacyjnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983.
Krawczyk-Bryłka B., Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2012.
Krawczyk-Bryłka B., Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na em- powerment?, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” 2017, nr 43 (1).
Kwiatkowski S.M., Madalińska-Michalak J. (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwa- nia, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Kwiatkowski S.M., Michalak J.M., Nowosad I. (red.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej oto- czeniu, Difin, Warszawa 2011.
Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman D., An Integrative Model of Organizational Trust, „Academy of Management Review” 1995, nr 3.
Paliszkiewicz J., Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2019.
Piorunek M., Zaufanie interpersonalne jako komponent relacji edukacyjnych i pomocowych, „Stu- dia Edukacyjne” 2018, nr 49.
Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wy- dawnictwo Znak, Kraków 1995.
Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjedno- czonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. Tomaszewska-Lipiec R., Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018.
Uslaner E.M., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, [w:] Socjologia codzienności, red.
P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
Vanhala M., Ahteela R., The Effect of HRM Practices on Impersonal Organizational Trust, „Acade-
my of Management Review” 2011, t. 34, nr 8.
Wicks A.C., Berman S.L., Jones T.M., The Structure of Optimal Trust: Moral and Strategic Impli-
cations, „Academy of Management Review” 1999, t. 24, nr 1.
Wilsz J., Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009.
Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Zygadło A., Poczucie podmiotowości pracowników w organizacjach opartych na wiedzy. Gotowość do rezygnacji z podmiotowości wśród menedżerów korporacji międzynarodowych, „Szkoła – Zawód – Praca” 2016, nr 11.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.